หน่วยสมรรถนะ

จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-035ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  T3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยปราศจากการควบคุมสามารถประเมินแหล่งที่มาของค่าความไม่แน่นอนในการวัดและคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการพิมพ์ใบรายงานผลเพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01T3201 ทวนสอบผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

1.ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.วิธีการแปลผลการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4.ใช้ข้อมูลจากใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01T3202 จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

1.ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการออกใบรับรองการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะของสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ ชั้น 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การออกใบรับรองการสอบเทียบตามขั้นตอนของห้องปฏิบัติการ
  2. การใช้ข้อมูลจากใบรับรองการสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง
  3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้ข้อกำหนดการออกใบรับรองการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  2. เข้าใจขั้นตอนการออกใบรับรอง
  3. ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์
  4. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการสอบเทียบที่ถูกต้องแม่นยำ
  2. คิดค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสามารถในการวัดซ้ำ
  3. ประเมิน คำนวณค่าความไม่แน่นอน
  4. ใบรายงานผลการสอบเทียบครบถ้วนตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบเทียบ
  2. ผลการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
  3. ใบรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  4. ใบรับรองการฝึกอบรมการคิดค่าความไม่แน่นอนในการวัด
  5. ใบรับรองการฝึกอบรมข้อกำหนด ISO/IEC 17025
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงาน
  2. พิจารณาการเปรียบเทียบผลการวัดกับผู้เชี่ยวชาญหรือสิ่งที่รู้ค่า
  3. พิจารณาใบรับรองการฝึกอบรมจากหน่วยงานฝึกอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ทำใบรายงานผลการสอบเทียบให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ในหัวข้อการ “การจัดทำใบรายงานผล”
   2. รู้สถิติ และคณิตศาสตร์เบื้องต้น
   3. ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ การถ่ายโอนข้อมูล การพิมพ์ผิด
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. สถิติเบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ากลาง ความแปรปรวน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น
  2. คณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น การปัดเศษ เลขนัยสำคัญ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมิน ทวนสอบผลการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมิน จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิขั้นกลางและแหล่งกำเนิดอุณหภูมิ
ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านอุณหภูมิแก่ผู้รับบริการ