หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิขั้นกลางและแหล่งกำเนิดอุณหภูมิ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิขั้นกลางและแหล่งกำเนิดอุณหภูมิ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  T3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิระดับกลาง เช่น IPRT และเครื่องกำเนิดอุณหภูมิ Dryblock Bath โดยปราศจากการควบคุม สามารถคำนวณค่าเฉลี่ย ค่าความผิดพลาด ค่าแก้ ค่าความวัดซ้ำค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการคำนวณสถิติต่างๆ ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามแนวทางการสอบเทียบ ERAMET CG-13 หรือ CALIBRATION OF INDUSTRIAL PLATINUM RESISTANCE THERMOMETER(TM/CG03/TT01/V02
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01T3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

1. เลือกชนิดเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถปรับเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิให้เหมาะสมตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมสภาวะแวดล้อมตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิตามคู่มือการปฏิบัติงาน
5. กรอกรายละเอียดในแบบบันทึกตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01T3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดและแหล่งกำเนิดอุณหภูมิ

1. ปฏิบัติงานสอบเทียบด้านอุณหภูมิตามวิธีดำเนินการที่กำหนดเป็นเอกสารตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. เลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในงานสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01T3103 บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผลด้านอุณหภูมิ

1. ประมวลผลค่าที่บันทึกที่ได้จากการสอบเทียบเช่นค่าเฉลี่ย ค่าความผิดพลาด ค่าแก้ ค่าความวัดซ้ำค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะของสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ ชั้น 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การเลือกใช้และตั้งค่าเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบ IPRT
  2. การเลือกใช้และตั้งค่าเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบ Dry Block
  3. ใช้โปรแกรม Computer เช่น โปรแกรมตารางคำนวณ
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนการสอบเทียบ
  2. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของ Volt/Ohm Meter
  3. การบันทึกและการคำนวณผล
  4. สถิติเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)
  1. บันทึกประวัติการทำงาน
  2. บันทึกการมอบหมายงาน
  3. ผลการสอบเทียบที่ถูกต้องแม่นยำ
  4. คิดค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสามารถในการวัดซ้ำ
  (ข) หลักฐานความรู้(Knowledge Evidence)
  1. ใบรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและการปนเปื้อนของตัวอย่าง
  2. ผู้เข้าร่วมการประเมินต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตั้งค่าอุปกรณ์-เครื่องมือในการสอบเทียบด้วยความระมัดระวังรวม
  ถึงแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะกับอุปกรณ์นั้นๆ
  4. ผู้เข้าร่วมการประเมินให้บันทึกค่าการสอบเทียบที่ให้ผลการวัดถูกต้องโดยเบี่ยงเบนไม่เกิน
  คือ EN <= 1
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงาน
  2. พิจารณาการเปรียบเทียบผลการวัดกับผู้เชี่ยวชาญหรือสิ่งที่รู้ค่า
  3. พิจารณาใบรับรองการฝึกอบรมจากหน่วยงานฝึกอบรม
  4. พิจารณาการให้สัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   1. สอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิขั้นกลาง คือ การสอบเทียบ IPRT โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ ABC
   2. การสอบเทียบแหล่งกำเนิดอุณหภูมิคือ การประเมินค่า ความถูกต้อง การประเมินความเป็นเนื้อเดียวกันในแกนตั้งและแกนแนวนอน ค่าคงตัวต่อเวลา ผลกระทบจากภาระที่เพิ่มขึ้น
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิธีที่ใช้ในการเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิขั้นกลางและแหล่งกำเนิดอุณหภูมิวิธีการที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐาน หรือมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วสามารถใช้งานได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมิน เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 1. แบบฟอร์มประเมินการสังเกต 2. ข้อสอบ 3. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมิน สอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิขั้นกลางและแหล่งกำเนิดอุณหภูมิ 1. แบบฟอร์มประเมินการสังเกต 2. ข้อสอบ 3. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.3 วิธีการประเมิน บันทึกผลการสอบเทียบและคำนวณผล 1. แบบฟอร์มประเมินการสังเกต

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านอุณหภูมิ
จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ