หน่วยสมรรถนะ

ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  A3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการคำนวณความไม่แน่นอนของการวัดชนิดเอและชนิดบี ค่าความไม่แน่นอนรวมความไม่แน่นอนขยาย และรายงานสรุปค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - Guide to the expression of uncertainty in measurement,1993 โดย BIPM & ISO
   - บทเรียนมาตรวิทยา โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01A3101 สามารถประยุกต์สถิติสำหรับมาตรวิทยา

1.สามารถประยุกต์ใช้งานคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับงานด้านมาตรวิทยา

01A3102 สามารถจำแนกประเภทของความไม่แน่นอนของการวัด

1.สามารถระบุสาเหตุของความไม่แน่นอนชนิดเอ(TypeA)
2.สามารถระบุสาเหตุของความไม่แน่นอนชนิดบี(TypeB)ที่เกิดเครื่องมือวัด ค่าความคงตัวของเครื่องมือมาตรฐานความละเอียดจากการอ่านอิทธิพลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและระบบโครงสร้างต่าง ฯลฯ

01A3103 ปฏิบัติตามขั้นตอนการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

1.สามารถแปลงค่าความไม่แน่นอนต่างๆให้อยู่ในรูปค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน(standarduncertainty)
2.สามารถคำนวณค่าความไม่แน่นอนรวม (combinedstandard uncertainty)
3.สามารถคำนวณค่าความไว (sensitivitycoefficients)
4.สามารถคำนวณค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree offreedom)
5.สามารถคำนวณหาค่าตัวประกอบร่วม (coverage kfactors) และ ระดับความเชื่อมั่น (confidence levels)
6.สามารถคำนวณค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expandeduncertainty)
7.สามารถรายงานสรุปงบความไม่แน่นอน (uncertaintybudget)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานมาตรวิทยาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. สามารถใช้ศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน อย่างถูกต้อง
   2. สามารถดำเนินการเรื่องการสอบกลับได้ (Traceability) ของเครื่องมือวัดและเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1.คำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน
   2.เข้าใจการสอบกลับได้การสอบเทียบเครื่องมือวัด
   3. หน่วยงานด้านมาตรวิทยาสากล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ประวัติการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสอบข้อเขียน
   2. ใบรับรองการอบรมเกี่ยวกับมาตรวิทยา
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยาทั่วไปการสอบเทียบ โดย พิจารณาจากหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  การวัดทุกประเภทจะมีค่าความไม่แน่นอนของการวัดเกิดขึ้นรวมอยู่ในผลลัพธ์ของการวัดเสมอ ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ Measured value = True value +/- Uncertainty
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ความไม่แน่นอนของการวัด จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Type A คือ ความไม่แน่นอนที่สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการทางสถิติ และ Type B คือความไม่แน่นอนอื่นๆ นอกเหนือจาก Type A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ข้อสอบข้อเขียนข้อสอบปรนัย จำนวน 20 และอัตนัย 6 ข้อ เวลา 60 นาที

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ