หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจตามวิธีการที่กำหนด

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-061ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจตามวิธีการที่กำหนด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01MD2 ผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 2 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ เครื่องทดสอบการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Tester) เครื่องจำลองปอด (Lung Simulator) เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety analyzer) และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม ทดสอบเครื่องช่วยหายใจ และลงบันทึกผลการทดสอบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01MD2401 ใช้งานเครื่องช่วยหายใจ เครื่องทดสอบการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ เครื่องจำลองปอด เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม

1. รู้จักประเภทของเครื่องช่วยหายใจ
2. รู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือมาตรฐาน เช่นเครื่องทดสอบการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ เครื่องจำลองปอดเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม

01MD2402 ทดสอบหรือสอบเทียบครื่องช่วยหายใจ และบันทึกข้อมูล

1. รู้เกี่ยวกับการอ่านค่าเครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือมาตรฐาน เช่นเครื่องทดสอบการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ เครื่องจำลองปอดเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
2. บันทึกข้อมูลผลการทดสอบ ลงในแบบบันทึก ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจ 2. มีทักษะในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องทดสอบการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ เครื่องจำลองปอด เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ 3. มีทักษะในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม (ข) ความต้องการด้านความรู้ มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) บันทึกประวัติการทำงาน (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ใบรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้ (ถ้ามี) 2. พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ

ขอบเขต (Range Statement)

  การทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจ มีหัวข้อในการทดสอบ ได้แก่ 1. การทดสอบทางกายภาพ แบ่งเป็น ลักษณะทางกายภาพ 8 หัวข้อ 2. การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า แบ่งเป็น Grounding Resistance และ Chassis Leakage Current 3. การทดสอบทางเทคนิค แบ่งเป็น พารามิเตอร์ควบคุม (Parameter control) 7 หัวข้อ และ สัญญาณเตือน (Alarms) 5 หัวข้อ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจตามวิธีการที่กำหนด
รายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด ตามวิธีการที่กำหนด