หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจตามวิธีการที่กำหนด

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-060ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจตามวิธีการที่กำหนด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01MD2 ผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 2 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator analyzer) เครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Simulator) เครื่องวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ (Pacemaker analyzer) เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety analyzer) และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อมทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจ และลงบันทึกผลการทดสอบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัด

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01MD2301 ใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม

1. รู้จักประเภทของเครื่องกระตุกหัวใจ
2. รู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องมือมาตรฐานเช่น เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจเครื่องวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม

01MD2302 ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ และบันทึกข้อมูล

1. รู้เกี่ยวกับการอ่านค่าเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องมือมาตรฐาน เช่นเครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจเครื่องวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม ได้อย่างถูกต้อง
2. บันทึกข้อมูลผลการทดสอบลงในแบบบันทึก ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจ 2. มีทักษะในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ 3. มีทักษะในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม (ข) ความต้องการด้านความรู้ มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) บันทึกประวัติการทำงาน (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ใบรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้ (ถ้ามี) 2. พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ

ขอบเขต (Range Statement)

  การทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจ มีหัวข้อในการทดสอบ ได้แก่ 1. การทดสอบทางกายภาพ แบ่งเป็น ลักษณะทางกายภาพ 8 หัวข้อ 2. การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า แบ่งเป็น Grounding Resistance, Chassis Leakage Current และ Lead -to-Ground Leakage Current 3. การทดสอบทางเทคนิค แบ่งเป็น • Energy Accuracy (Manual Mode) • Output Energy at Maximum Setting for 10 Charge Cycle • Charge Time after 10 Discharge Cycle • Energy After 50 Sec. of full Charge • Synchronizer Operation • Paper Speed • Heart Rate Accuracy • Heart Rate Alarm • Pacing Rate Accuracy • Pacing Amplitude

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำตามวิธีการที่กำหนด
ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจตามวิธีการที่กำหนด