หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตตามวิธีการที่กำหนด

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-058ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตตามวิธีการที่กำหนด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01MD2 ผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 2 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องมือมาตรฐานด้านความดัน และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม สามารถทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต และ ลงบันทึกผลการทดสอบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01MD2101 ใช้งานเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องมือมาตรฐานด้านความดันและเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม

1. รู้จักประเภทของเครื่องวัดความดันโลหิต
2. รู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องวัด ความดันโลหิตเครื่องมือมาตรฐานด้านความดัน และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม

01MD2102 ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต และบันทึกข้อมูล

1. รู้เกี่ยวกับการอ่านค่าเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องมือมาตรฐานด้านความดัน และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
2. บันทึกข้อมูลผลการทดสอบลงในแบบบันทึก ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการใช้งานเครื่องวัดความดันโลหิต 2. มีทักษะในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานด้านความดัน และอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ 3. มีทักษะในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม (ข) ความต้องการด้านความรู้ มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) บันทึกประวัติการทำงาน (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ใบรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้ (ถ้ามี) 2. พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ

ขอบเขต (Range Statement)

  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชิงกล (Non-invasive mechanical sphygmomanometers) เป็นเครื่องที่วัดความดันในหลอดเลือดแดงโดยวิธีทางอ้อม (ไม่ต้องสอดใส่ท่อเข้าไปในหลอดเลือด) มีการใช้งานร่วมกับ หูฟัง (Stethoscope) เหมาะกับการใช้งานโดยผู้ที่มีทักษะในการวัดภายในสถานพยาบาล ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท (Mercurial manometer) เครื่องวัดความดันโลหิตหน้าปัดนาฬิกา (Aneroid manometer) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (Non-invasive automated sphygmomanometers) ซึ่งเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีระบบตรวจวัดค่าความดันโลหิตในตัว และแสดงค่าความดันโดยอัตโนมัติ เป็นดิจิตอล (digital display) การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต มีหัวข้อในการทดสอบ ได้แก่ 1. ทดสอบค่าความผิดพลาดสูงสุดของการอ่านค่าความดัน (Maximum permissible errors of the cuff pressure indication) 2. ทดสอบอัตราการรั่วของความดันในระบบ (Air leakage) 3. ทดสอบผลต่างของความดันขาขึ้นกับขาลง (hysteresis error) เฉพาะแบบ aneroid เท่านั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
ทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำตามวิธีการที่กำหนด