หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลขั้นต้น

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลขั้นต้น

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  M2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลชั้น 2

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอบเทียบเครื่องชั่งตามขั้นตอนวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นรู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบและการบำรุงรักษาเครื่องมือมาตรฐานเครื่องมือวัด ภายหลังดำเนินการสอบเทียบแล้วเสร็จ เช่น เครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องวัดสภาวะแวดล้อม เป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - UKAS LAB14
   - OIML R111

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01M2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล

1.สามารถเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานให้เหมาะสมกับชนิดเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบตามวิธีปฏิบัติงานสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.เตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานตามวิธีปฏิบัติงานสอบเทียบได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.กรอกรายละเอียดของเครื่องมือด้านมวลและเครื่องมือมาตรฐานในแบบบันทึกได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือด้านมวลตามวิธีปฏิบัติงานสอบเทียบ
2.วิธีการอ่านเครื่องมือด้านมวลตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M2203 บันทึกผลการสอบเทียบด้านมวล

1. บันทึกข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือด้านมวลตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. บันทึกสภาวะแวดล้อมตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M2204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านมวล

1. ใช้เครื่องมือคำนวณในคำนวณผลการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานการใช้งานและดูแลรักษาตุ้มน้ำหนักในแต่ละชั้น(class)ของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เครื่องชั่งแต่ละชนิดและเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมก่อนและหลังใช้งานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานในแต่ละชั้น(class) และการเตรียมความพร้อม
  2. การเตรียมความพร้อมเครื่องชั่ง
  3. การอ่านค่าเครื่องชั่ง
  4. การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องชั่งเชิงกล
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.รู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องชั่งชนิดต่างๆ
  2.เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องชั่ง รวมถึงการทำความสะอาด การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ
  3.วิธีการเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานและชั้น(class)ให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการทำความสะอาด การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ
  4. การบันทึกข้อมูลการสอบเทียบในแบบบันทึกผล
  5. การสอบกลับได้ (Traceability) ของเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกประวัติการทำงาน หรือ
  2. บันทึกการมอบหมายงาน หรือ
  3. รายงานผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือ บันทึกการฝึกปฏิบัติ (On Job Training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง
  2. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  3. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือด้านมวลขั้นต้น โดยพิจารณาจากหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. เครื่องชั่งในที่นี้หมายถึง เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องชั่งเชิงกล ได้แก่ แบบจานชั่ง แบบแขวน แบบวางพื้น ( floor scale) ไม่รวมถึงเครื่องชั่งสายพาน เครื่องชั่งรถบรรทุก
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิธีการสอบเทียบเครื่องชั่ง ได้แก่ วิธีการที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐาน หรือมีการตรวจสอบความ ใช้ได้ของวิธีแล้วสามารถใช้งานได้
  2. เครื่องมือมาตรฐาน ได้แก่ ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ข้อกำหนดตามมาตรฐาน OIML R 111

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. วิธีการประเมิน เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือด้านมวล 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มบันทึกผลการสอบเทียบ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมิน สอบเทียบเครื่องมือด้านมวล 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มบันทึกผลการสอบเทียบ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.3 วิธีการประเมิน การบันทึกผลการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มบันทึกผลการสอบเทียบ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.4 วิธีการประเมิน คำนวณผลการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มบันทึกผลการสอบเทียบ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ใช้เครื่องมือวัดด้านมวล