หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือวัดด้านมวล

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้เครื่องมือวัดด้านมวล

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  M2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 2

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความสามารถสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือด้านมวล เช่น เครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องวัดสภาวะแวดล้อม เป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01M2101 ใช้งานเครื่องมือวัดด้านมวล

1. เลือกใช้งานเครื่องมือด้านมวลถูกต้องตามชนิดและประเภทตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.เลือกใช้อุปกรณ์และวัสดุเพื่อใช้ร่วมกับสำหรับเครื่องมือด้านมวลตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01M2102 ดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมวล

1. ทำความสะอาดจัดเก็บและขนย้าย เครื่องมือด้านมวลตามคู่มือวิธีการใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.ดูแลรักษาเครื่องมือด้านมวลพร้อมใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องชั่ง
  2. การใช้งานและดูแลรักษาตุ้มน้ำหนัก
  3. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องชั่งรวมถึงการทำความสะอาดการเคลื่อนย้ายการตรวจสอบความ ถูกต้องตามแผน
  2. วิธีการเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการทำความสะอาดการเคลื่อนย้ายการตรวจสอบความถูกต้องตามแผน
  3. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องวัดสภาวะแวดล้อมรวมถึงการดูแลรักษาให้เครื่องมือพร้อมใช้
   งาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  2. บันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบด้านมวล โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   ผู้รับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการสอบเทียบด้านมวล ได้แก่ ตุ้มน้ำหนัก เครื่องชั่ง เครื่องวัดสภาวะแวดล้อมรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในงานสอบเทียบด้านมวล
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตุ้มน้ำหนักหมายถึง ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องชั่ง
  2. เครื่องชั่งหมายถึง เครื่องชั่งชนิดต่างๆที่ต้องการสอบเทียบ
  3. การดูแลรักษาตามคู่มือหรือวิธีการที่กำหนดระยะเวลาตามแผนของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
  4. เครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม ได้แก่ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์
   เครื่องมือวัดความดันบรรยากาศ (ถ้ามี)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. วิธีการประเมิน ใช้งานเครื่องมือด้านมวล 1. แฟ้มสะสมผลงาน 2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2. วิธีการประเมินดูแลรักษาเครื่องมือด้านมวล 1. แฟ้มสะสมผลงาน 2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลขั้นต้น