หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  A2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น2

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมสภาวะแวดล้อมและการเลือกใช้อุปกรณ์ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ข้อกำหนด 5 ส ของไคเซ็น และคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01A2201 ปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

1.สามารถปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส ของไคเซ็น

01A2202 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

1.สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติงาน
2.สามารถเลือกใช้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนรวมอย่างถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. การเลือกใช้อุปกรณ์ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
   2. การควบคุมสภาวะแวดล้อมขณะสอบเทียบ
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. มีความรู้การใช้อุปกรณ์
   2. รู้เกณฑ์ในการควบคุมสภาวะแวดล้อม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ประวัติการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. บันทึกการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือวิธีการปฏิบัติการสอบเทียบ โดย
  พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2.พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   ไคเซ็น (Kaizen) มาจากภาษาญี่ปุ่น แปลว่าการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
   - Kai คือต่อเนื่องตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า (continuous)
   - Zen คือ การปรับปรุงการพัฒนา ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า (Improvement)
   หลักการ 5 ส เป็นหลักการสำคัญของไคเซ็น ประกอบด้วย สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร้าง
  นิสัย
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. อุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อม ได้แก่ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และความชื้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ข้อสอบข้อเขียนพิจารณาว่าผ่านการอบรม และการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส มามากน้อยเพียงใด

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี