หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-1-057ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D1 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 1

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติตามขั้นตอนวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น รู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบ เครื่องมือมาตรฐาน เครื่องมือวัดวัดละเอียดพื้นฐาน ก่อนและหลังดำเนินการสอบเทียบแล้วเสร็จ ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) และ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Venire Caliper)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D1201 เตรียมความพร้อม เครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานก่อนการสอบเทียบ และการเก็บรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานและเครื่องมือ มาตรฐาน

1. สามารถเลือกใช้เกจบล็อกมาตรฐานให้เหมาะสมกับชนิดเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติเช่น เกจบล็อก ออปติคอลพาลาแลล ออปติคอลแฟลต โต๊ะระดับ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติ 2 ประเภทได้แก่ ไมโครมิเตอร์ และ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4. สามารถบันทึกรายละเอียดของเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติและเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติในแบบบันทึกผลตามที่ห้องปฏิบัติการกำหนด

01D1202 สอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน

1. สามารถรู้เกี่ยวกับเกณฑ์กำหนดของสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติที่มาตรฐานกำหนด
2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติ 2 ประเภท ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ และ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. สามารถการอ่านเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D1203 บันทึกการสอบเทียบด้านมิติ

1. สามารถบันทึกข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติเช่น ไมโครมิเตอร์ และ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถใช้เครื่องมือคำนวณ หรือโปรแกรมคำนวณผล หรือโปรแกรมสำนักงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D1204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านมิติ

1. สามารถใช้เครื่องมือคำนวณในการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ เครื่องวัดสภาวะแวดล้อม ก่อนและหลังใช้งานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านมิติและการเตรียมความพร้อม2. การเตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดด้านมิติ3. การอ่านค่าเครื่องมือวัดด้านมิติ4. การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติและ/หรือ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้าน 5. การใช้เครื่องมือคำนวณ หรือโปรแกรมคำนวณผล (ข) ความต้องการด้านความรู้1. รู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติชนิดต่างๆ2. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องมือวัดด้านมิติรวมถึงการทำความสะอาด การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ3. วิธีการเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านมิติให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการทำความสะอาด การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ4. การบันทึกและใช้เครื่องมือคำนวณผล5. การสอบกลับได้ (Traceability) ของเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัด6. ความรู้สถิติและคณิตศาสตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกประวัติการทำงานหรือ2. บันทึกการมอบหมายงาน หรือ3. รายงานผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือ บันทึกการฝึกปฏิบัติงาน (On The Job Training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง2. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน3. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ เช่น ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เวอร์ เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) ไฮเกจ (Height Gauge) ไดอัลเกจ (Dial Gauge) ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (Dial Test Indicator) เป็นต้น โดยพิจารณาจากหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและ หลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  (ก) คำแนะนำ เครื่องมือวัดด้านมิติขั้นต้น ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernire Caliper) ไฮเกจ (Height Gauge) ไดอัลเกจ (Dial Gauge) ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (Dial Test Indicator) เป็นต้น (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ ไดอัลเทส อินดิเคเตอร์ เป็นต้น วิธีการที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานนาชาติ หรือมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วสามารถใช้งานได้2. เครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ ได้แก่ เกจบล็อก ออปติคอลแฟลต ออปติคอลพาราแลล โต๊ะระดับ และเครื่องไดอัลเกจเทสเตอร์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

   1. ข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตปฏิบัติงาน 3. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน
ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น