หน่วยสมรรถนะ

ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-1-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  A2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 2
  1.

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - หนังสือมาตรวิทยาเบื้องต้น โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
   - บทเรียนเรียนมาตรวิทยา โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
   - หนังสือมาตรวิทยา - ฉบับย่อ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01A2101 ใช้คำศัพท์พื้นฐานมาตรวิทยา

1.สามารถอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน
2.สามารถเลือกใช้ศัพท์และหน่วยวัดอย่างถูกต้องในแบบบันทึก

01A2102 ใช้ระบบหน่วยวัดสากล

1. สามารถอธิบายเรื่องหน่วยวัดสากล(SI Unit) Base SI Unit และ DerivedSI Unit

01A2103 การสอบกลับได้ของการวัด

1. สามารถอธิบายประเภทของมาตรฐานการวัดคือprimary,secondary, reference, working, consensus, transfer และการสอบกลับได้จากผลการวัดของเครื่องมือวัดของภาคอุตสาหกรรมสู่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติจนถึงองค์กรนานาชาติด้านการวัด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. อธิบายความเป็นมาระบบมาตรวิทยา
   2. อ่านค่าการแปลงค่าระหว่างหน่วยวัดที่เกี่ยวข้อง
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. เข้าใจความหมายของคำศัพท์พื้นฐานด้านมาตรวิทยา
   2. การใช้คำศัพท์และหน่วยวัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ประวัติการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสอบข้อเขียน หรือ
   2. ใบรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ หรือ
   3. ใบรับรองการฝึกอบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัด
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านมาตรวิทยาโดยพิจารณาจาก หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐาน
   การปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. การทดสอบข้อเขียน หรือ
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงาน หรือ
   3. พิจารณาใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยา

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   เนื้อหาความรู้จะอยู่ในกรอบของหนังสืออ้างอิง ในหัวข้อ 10
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. Base Unit คือ หน่วยวัดพื้นฐาน 7 หน่วยวัด ในระบบหน่วยวัดสากล
   (International system of Unit, SI)
   2. Derived Unit คือ หน่วยวัดอนุพันธ์ที่ประกอบด้วยหน่วยวัดพื้นฐาน ตั้งแต่ 2 หน่วยวัดขึ้นไป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ข้อสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 40 ข้อ เวลา 45 นาที

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี