หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่นได้ (Training for Knowledge and Skill Transfer)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-5-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากร วางแผนการฝึกอบรม ครบถ้วน เหมาะสม ดำเนินการฝึกอบรม ตามแผนที่กำหนด และประเมินผลการฝึกอบรม ถูกต้อง ครบถ้วนได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2132.30 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

00001.01 วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากร

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม
1.3 สรุปผลข้อมูลความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง

00001.02 วางแผนการฝึกอบรมครบถ้วนเหมาะสม

2.1 เขียนโครงการฝึกอบรมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ
2.2 เขียนหลักสูตรฝึกอบรมได้ครบถ้วนและเหมาะสมตามความต้องการจำเป็น

00001.03 ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด

3.1 บริหารโครงการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด

00001.04 ประเมินผลการฝึกอบรม ถูกต้องครบถ้วน

4.1 ประเมินผลการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบที่กำหนด
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
4.3 สรุปผลการประเมินการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง

00001.01 วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากร

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม
1.3 สรุปผลข้อมูลความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง

00001.02 วางแผนการฝึกอบรมครบถ้วนเหมาะสม

2.1 เขียนโครงการฝึกอบรมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ
2.2 เขียนหลักสูตรฝึกอบรมได้ครบถ้วนและเหมาะสมตามความต้องการจำเป็น

00001.03 ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด

3.1 บริหารโครงการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด

00001.04 ประเมินผลการฝึกอบรม ถูกต้องครบถ้วน

4.1 ประเมินผลการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบที่กำหนด
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
4.3 สรุปผลการประเมินการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ไม่มี
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในด้านการทำแบบสำรวจความต้องการจำเป็น เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบ
  2. ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ หรือแบบสำรวจความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมแบบอื่น ๆ
  3. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. ความสามารถในการสรุปผลข้อมูลความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมให้เหมาะสำหรับฝ่าย
  5. ความสามารถในการเขียนโครงการฝึกอบรมทางด้านระบบเครือข่าย
  6. ความสามารถในการเขียนหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านระบบเครือข่าย
  7. ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ
  8. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสมรรถนะ และข้อมูลความพึงพอใจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  9. ความสามารถในการสรุปผลการประเมินการฝึกอบรมให้เหมาะสำหรับฝ่ายต่าง ๆ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับเครื่องมือในการสำรวจความต้องการ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายบริหาร และหรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการฝึกอบรม
  5. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหลักสูตรการฝึกอบรม
  6. ความรู้เกี่ยวกับบริหารโครงการฝึกอบรม
  7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ
  8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสมรรถนะ และข้อมูลความพึงพอใจที่สอดคล้องกับเครื่องมือในการประเมินผลการฝึกอบรม
  9. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายบริหาร และหรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป กลุ่มนักพัฒนา
  2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ MS Excel หรือ SPSS หรือ Lisrel หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. สรุปผลข้อมูลความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสรุปสำหรับฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. รูปแบบโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร ระยะเวลา วิธีดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ งบประมาณ การติดตามและประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ และกำหนดการในการฝึกอบรม
  5. หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา สื่อที่ใช้ เทคนิคการฝึกอบรม การประเมินผล
  6. บริหารโครงการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด
  7. ประเมินผลการฝึกอบรมได้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ การประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตร วิทยากร สถานที่ เวลา อาหารและเครื่องดื่ม ในการฝึกอบรม
  8. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ MS Excel หรือ SPSS หรือ Lisrel หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  9. สรุปผลการประเมินการฝึกอบรมประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสรุปสำหรับฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ติดตั้งระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Radio base station: RBS) ชั้น 5