หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง (Install Optical Fiber Drop Cable) ชั้น 2

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-TLC-2-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถสำรวจพื้นที่ เส้นทางในการติดตั้ง เตรียมการติดตั้ง ติดตั้งสายกระจายใยแก้ว ต่อคอนเนคเตอร์ เข้าหัวคอนเนคเตอร์ และทดสอบคุณภาพสัญญาณได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  3521 ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
  3522 ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม
  7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20307.01 เตรียมการติดตั้ง

2.1 วางแผนหาแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในการติดตั้งได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือได้ถูกต้องและเพียงพอ แต่ต้องไปมากเกินความจำเป็น

20307.02 ต่อคอนเนคเตอร์สายกระจายใยแก้วนำแสง

4.1 ทำความสะอาดแล้วต่อคอนเนคเตอร์เข้าที่ตู้พักปลายทางตามพอร์ตที่กำหนดในใบสั่งงาน
4.2 ทำความสะอาดแล้วต่อคอนเนคเตอร์เข้าที่กล่องพักสายหรืออุปกรณ์ปลายทาง

20307.03 เข้าหัวคอนเนคเตอร์

5.1 เผื่อสายกระจายใยแก้วนำแสงที่ปลายทั้งสองด้านได้ถูกต้อง
5.2 เข้าหัวคอนเนคเตอร์ที่ปลายสายกระจายใยแก้วนำแสงทั้งสองด้านได้ถูกต้องตามชนิดและวิธีที่กำหนด

20307.04 ติดตั้งสายกระจายใยแก้ว

3.1 สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
3.2 ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
3.3 กำหนดจุดปล่อยสายได้เหมาะสม
3.4 ลากสายไปตามเส้นทางด้วยความระมัดระวังโดยไม่มีเหตุให้เกิดความเสียหาย และปลอดภัยกับผู้สัญจร
3.5 ติดตั้งอุปกรณ์จับยึดได้ถูกต้อง
3.6ยึดสายเข้ากับอุปกรณ์จับยึดได้ถูกต้องโดยสายต้องไม่ได้รับความเสียหาย
3.7เดินสายภายในบ้านได้ถูกต้อง โดยรักษาความสะอาดและไม่ทำให้ทรัพย์สินของลูกค้าเสียหาย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการกำหนดเส้นทางเดินสาย
  2. ทักษะการเขียนแบบและประมาณการติดตั้ง
  3. ความสามารถในการวางแผน หาแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในการติดตั้ง
  4.ทักษะการใช้บันได เช่น การยกลงจากรถ การยกขึ้นยกลง การเคลื่อนย้าย การพาด การขึ้น การยืนปฏิบัติงาน การลง การเก็บ เป็นต้น
  5.ทักษะความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูงและใกล้สายไฟฟ้า
  6.ทักษะการติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง
  7.ทักษะการเดินสายภายในอาคาร
  8.ทักษะการเข้าหัวคอนเนคเตอร์แต่ละประเภท
  9.ทักษะการใช้เครื่องมือ Optical Power Meter หรือ PON Power Meter วัดกำลังแสงและการสูญเสียของสัญญาณแสง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับการอ่านรหัสตู้พักปลายทาง (ODP: Optical Distribution Point)
  2.ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเดินสายภายใน
  4.ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง
  5. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
  6.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  7. ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อกำหนดของสายกระจายใยแก้วนำแสง
  8.ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาดหัวคอนเนคเตอร์
  9. ความรู้เกี่ยวกับการใส่และถอดหัวคอนเนคเตอร์แต่ละชนิด
  10. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเผื่อสาย
  11. ความรู้เกี่ยวกับกำหนดการโค้งงอของสายกระจายใยแก้วนำแสง
  12. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดกำลังและการสูญเสียของสัญญาณแสง
  13. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าการสูญเสียของสัญญาณแสง และวิเคราะห์ประเมินคุณภาพสัญญาณ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบประเมินโดยลูกค้า
  2. ผลงานที่สำเร็จ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมิน จากการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบผลงานที่แล้วเสร็จ
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมิน โดยลูกค้า

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ปัญหาและอุปสรรคอาจแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ระยะทางสาย และลักษณะของบ้านลูกค้าส่งผลต่อระยะเวลาติดตั้ง
  2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น Hook Bolt, Drop Wire Clamp, Span Clamp เป็นต้น
  3. สายกระจายใยแก้วนำแสงอาจถูกติดตั้งจนถึงกล่องพักสาย (TB: Terminal Box) หรือถึงอุปกรณ์ปลายทาง (ONT: Optical Network) แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละผู้ให้บริการ
  4. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ เช่น Hook Bolt, Drop Wire Clamp, Span Clamp, Connector เป็นต้น
  5. เครื่องมือที่ใช้ เช่น คีม ประแจเลื่อน มีด เครื่องมือเข้าหัวคอนเนคเตอร์ เป็นต้น
  6. สวมใส่และติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพการทำงาน และเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
  7. กำหนดจุดปล่อยสายได้เหมาะสม มีผลให้การทำงานสะดวก ปลอดภัย และโอกาสที่สายจะเกิดเสียหายลดลง
  8. ความเสียหายจากการลากสายได้แก่ แรงดึงที่เกินกว่าข้อกำหนดของผู้ผลิต รัศมีการโค้งงอของสายต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดของผู้ผลิต การถูกเสียดสี กดทับ หักงอ บิดตัว เป็นต้น
  9. อุปกรณ์จับยึด เช่น Hook Bolt, Drop Wire Clamp, Span Clamp เป็นต้น และอาจถูกติดตั้งใหม่หรือใช้ของที่ติดตั้งอยู่เดิมก็ได้ ตามสภาพหน้างาน
  10. เทคนิคและรูปแบบการเดินสายภายในบ้านอาจแตกต่างกันไปตามสภาพหน้างาน และมาตรฐานของผู้ให้บริการเช่น การเดินลอย ใช้ราง หรือร้อยท่อ เป็นต้น
  11. อุปกรณ์ทำความสะอาดอาจจะเป็น Optical Fiber Connector Cleaner หรือใช้ Isopropyl Alcohol หรือ Ethyl Alcohol >95% ทำความสะอาด
  12. เผื่อสายกระจายใยแก้วนำแสงที่ปลายทั้งสองด้านได้ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือตามมาตรฐานผู้ให้บริการ
  13. เข้าหัวคอนเนคเตอร์ที่ปลายสายกระจายใยแก้วนำแสงทั้งสองด้านได้ถูกต้องตามชนิด เช่น SC/UPC SC/APC เป็นต้น และวิธีที่กำหนด เช่น วิธีที่ 1: ใช้ FA (Field Assembly)Connector วิธีที่ 2: ใช้ Splice-On Connector วิธีที่ 3: ใช้ Pigtail Fusion Splicing
  14. วัดกำลังแสงจาก OLT ทั้งที่จุดต้นทางและปลายทางของสายกระจายใยแก้วนำแสง โดยต้นทาง วัดกำลังแสงที่ออกจากพอร์ตที่กำหนดในตู้พักปลายทาง และที่ปลายทางวัดกำลังแสงที่ปลายสายกระจายใยแก้วนำแสงที่เข้าหัวคอนเนคเตอร์แล้วโดยใช้ Optical Power Meter
  15. วัดการสูญเสียของสัญญาณแสงของสายกระจายใยแก้วนำแสง โดยรวมคอนเนคเตอร์ทั้งสองด้าน
  16. กำลังแสงที่ตู้พักปลายทางและที่บ้านลูกค้าต้องมีค่าไม่ต่ำกว่าที่ผู้ให้บริการกำหนด
  17. ค่าการสูญเสียของสัญญาณแสงของสายกระจายใยแก้วนำแสงที่วัดได้ต้องไม่เกินกว่าค่าที่คำนวณได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสง (Troubleshoot Optical Fiber Drop Cable) ชั้น 2