หน่วยสมรรถนะ

การติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรม

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-4-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรม

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักทดสอบระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ เตรียมอุปกรณ์ติดตั้ง ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2514 โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10803.02 ติดตั้งอุปกรณ์

2.1 บรรยายเนื้อหาการติดตั้งตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง
2.2 เลือกใช้สื่อได้สอดคล้องกับลำดับขั้นของการนำเสนอเนื้อหา
2.3 จัดกิจกรรมได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

10803.03 ทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง

3.1 บรรยายเนื้อหาการใช้งานโปรแกรมตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง
3.2 เลือกใช้สื่อได้สอดคล้องกับลำดับขั้นของการนำเสนอเนื้อหา
3.3 จัดกิจกรรมได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

10803.01 เตรียมอุปกรณ์ในการติดตั้ง

1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ให้ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการจำแนกอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  2. ใบบันทึกรายการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  3. อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  4. ความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง
  5. ความสามารถในการติดตั้งซอฟต์แวร์
  6. ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง
  7. ความสามารถในการเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์ต่อ
  8. แบบทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์ต่อ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ในการจำแนกอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  2. ความรู้ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง
  3. ความรู้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์
  4. ความรู้ในการสร้างแบบทดสอบ
  5. ความรู้ในเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างโปรแกรมกับอุปกรณ์การเชื่อมต่อ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2.ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการบันทึกรายการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  4.ผลจากอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
  5. ผลจากแบบทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์ต่อ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบทดสอบความรู้
  2. ผลจากแบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และใช้แบบสัมภาษณ์
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินจากใบบันทึกรายการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. อุปกรณ์ต่อพ่วงหมายถึง อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม เช่น เครื่องสแกน nบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่าน RFID เป็นต้น
  2. ซอฟต์แวร์ หมายถึง ตัวโปรแกรม และโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกัน เช่นไดร์เวอร์ Framework และ Firmware เป็นต้น
  3. แบบทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง หมายถึง การทดสอบการสื่อสาร ระหว่างโปรแกรมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านรูปแบบการสื่อสารแบบต่าง ๆ เช่น USB, TCP/IP, Serial Port, Parallel Port
  4. การเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง หมายถึง การสื่อสารระหว่างโปรแกรมกับอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม เช่น เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่าน RFID เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรม
ปฏิบัติการให้บริการลูกค้า