หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการให้บริการลูกค้า

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-4-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการให้บริการลูกค้า

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักทดสอบระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน บันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหาการใช้งานโปรแกรมและแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม และสรุปผลการแก้ไขปัญหา ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2514 โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10702.04 แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม และสรุปผลการแก้ไขปัญหา

4.1บรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมได้ถูกอย่างต้อง
4.2บรรยายสรุปผลการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

10702.01 ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน

1.1บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ติดต่อด้วยได้ถูกต้อง
1.2 บันทึกข้อมูลที่ได้รับจากการติดต่อสื่อสารได้ครบถ้วนและถูกต้อง

10702.02 บันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรม

2.1 สร้างแบบบันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรมได้
2.2 ตรวจสอบแบบบันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรมได้
2.3 บันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรมได้ถูกต้อง

10702.03 วิเคราะห์ปัญหาการใช้งานโปรแกรม

3.1วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ติดต่อด้วย
  2. ความสามารถในการบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากการติดต่อสื่อสาร
  3. ความสามารถในการสร้างแบบบันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรม
  4. ความสามารถในการตรวจสอบแบบบันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรม
  5. ความสามารถในการบันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรม
  6. ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม 7. ความสามารถในการบรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม
  8. ความสามารถในการบรรยายสรุปผลการแก้ไขปัญหา (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้ในวิธีการบรรยาย
  2.ความรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม
  3.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา
  4.ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนา
  5.ความรู้ในการสร้างแบบทดสอบ
  6.ความรู้ในการตรวจสอบแบบทดสอบ
  7.ความรู้ในการบรรยายสรุปผลการสร้างแบบทดสอบ
  8.ความรู้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
  9.ความรู้ในการบรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการบันทึกการติดต่อสื่อสาร
  4. ผลจากการบันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรม
  5. ผลจากการบันทึกผลการตรวจสอบแบบบันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรม
  6. ผลจากการบันทึกผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม
  7. ผลจากการบันทึกปัญหาและวิธีการแก้ไข (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบทดสอบความรู้
  2. ผลจากแบบประเมินการนำเสนอผังไหล (Flow Chart) พร้อมตอบข้อซักถาม
  3. ผลจากแบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และใช้แบบสัมภาษณ์
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินจากบันทึกการติดต่อสื่อสาร บันทึก ปัญหาการใช้งานโปรแกรม บันทึก ผลการตรวจสอบแบบบันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรม บันทึกผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม และ/หรือ บันทึกปัญหาและวิธีการแก้ไข

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ติดต่อด้วย ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล เพศ รหัสตรวจสอบตัวตน
  2.ข้อมูลที่ได้รับจากการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล เพศ รหัสตรวจสอบตัวตน วัน เวลา เรื่องที่ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จำนวนครั้งที่ติดต่อ ความถี่ในการติดต่อ ชื่อผู้รับเรื่อง รายละเอียดของโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ช่องทางการติดต่อกลับ ความสำคัญของเรื่องที่ติดต่อ
  3.แบบบันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรม ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล เพศ รหัสตรวจสอบตัวตน วัน เวลา เรื่องที่ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จำนวนครั้งที่ติดต่อ ความถี่ในการติดต่อ ชื่อผู้รับเรื่อง รายละเอียดของโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ช่องทางการติดต่อกลับ ความสำคัญของเรื่องที่ติดต่อ แผนกที่ต้องรับเรื่องเพื่อดำเนินการต่อ
  4.บันทึกปัญหาการใช้งานโปรแกรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  5.สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม ประกอบด้วย ตัวโปรแกรม และผู้ใช้งาน
  6.บรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมได้ถูกอย่างต้อง
  7.บรรยายสรุปผลการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติการให้บริการลูกค้า
ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test