หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาแผนบริหารจัดการโครงการ (Develop Project Management Plan)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-7-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาแผนบริหารจัดการโครงการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการพิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Consider Enterprise Environment Factors) กำหนด/บูรณาการกระบวนการของการดำเนินของการดำเนินโครงการ (Define/Integrate Project Process) และจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการ (Create Project Management Plan) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1213 ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60201.03 จัดทำแผนบริหารจัดการโครงการ

จัดทำแผนบริหารจัดการโครงการได้อย่างชัดเจนถูกต้อง

60201.02 กำหนด / บูรณาการกระบวนการของการดำเนินโครงการ

ระบุกระบวนการหลักและกระบวนการเสริมและสามารถบูรณาการกระบวนย่อยต่างๆเข้าด้วยกัน

60201.01 พิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร

รวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทักษะการบริหารจัดการ (Management skill), ทักษะการต่อรอง (negotiation skill) และ กฎ ระเบียบและมาตรฐาน (standard & regulations) ที่จำเป็น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการรวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้
  2. ความสามารถในการบูรณาการกระบวนการและปรับปรุงแผนการบริหารโครงการ
  3. ความสามารถในการจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างครบถ้วน
  2. ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการกระบวนการและปรับปรุงแผนการบริหารโครงการ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
  4. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ความสัมพันธ์ การปรับปรุง การบูรณาการของแผนงานการบริหารโครงการ
  5. ความรู้ด้านซอฟต์แวร์ Application ความรู้ด้านอุตสาหกรรมทักษะการด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล(Inter-personal communication skill), ความรู้ด้านการเข้าใจสภาพแวดล้อมโครงการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   สามารถรวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างครบถ้วน สามารถบทำแผนบริหารจัดการโครงการได้อย่างชัดเจนถูกต้อง สามารถสร้างความสัมพันธ์ การปรับปรุง การบูรณาการแผนงานการบริหารโครงการ เข้าใจและสามารถกำหนดกระบวนการดำเนินการโครงการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
นิยามขอบเขตของโครงการ (Define Scope)
พัฒนากฎบัตรของโครงการ (Develop Project Charter)