หน่วยสมรรถนะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-4-037ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปิดโครงการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขา การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความสามารถในการบรรลุความสำเร็จแผนงานบริหารโครงการ (Finalize Project Management Plan), บรรลุความสำเร็จในการยอมรับการส่งมอบผลงานโครงการ (Finalize Accepted Deliverables ), บรรลุความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา (Finalize Organizational Process Assets), สรุปแผนการบริการโครงการ (Summarize Project Management Plan) และ รวบรวมเอกสารการจัดซื้อ (Collect Procurement Documents) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2421 นักวิเคราะห์ด้านการบริหารและองค์การ
   2141 วิศวกรอุตสาหการและการผลิต

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60501.01 บรรลุความสำเร็จแผนงานบริหารโครงการ

สรุปแผนงานบริหารโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการและได้รับการยอมรับอย่างดียิ่ง

60501.02 บรรลุความสำเร็จในการยอมรับการส่งมอบผลงาน

ส่งมอบงานทั้งหมดที่สอดคล้องกับความต้องการและได้รับการยอมรับอย่างดียิ่ง

60501.03 บรรลุความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

รวบรวมข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

60501.04 สรุปแผนการบริหารโครงการ

1. ส่งคืนข้อมูลการดำเนินการย้อนกลับให้กับสมาชิกในโครงการ
2. ส่งคืนข้อมูลพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการย้อนกลับให้กับองค์กร

60501.05 รวบรวมเอกสารการจัดซื้อ

1. ปลดระวางทรัพยากรของโครงการ
2. ดำเนินกิจกรรมการปิดโครงการอย่างครบถ้วยถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการสรุปแผนงานบริหารโครงการ
  2. ความสามารถในการส่งมอบงานทั้งหมดที่สอดคล้องกับความต้องการและได้รับการยอมรับอย่างดียิ่ง
  3. ความสามารถในการส่งคืนข้อมูลการดำเนินการย้อนกลับให้กับสมาชิกในโครงการ
  4. ความสามารถในการส่งคืนข้อมูลพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการย้อนกลับให้กับองค์กร
  5. ความสามารถในการปลดระวางทรัพยากรของโครงการ
  6. ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการปิดโครงการอย่างครบถ้วยถูกต้องทำเอกสารพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปแผนงานบริหารโครงการ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการส่งมอบงานทั้งหมดที่สอดคล้องกับความต้องการและได้รับการยอมรับอย่างดียิ่
  3. ความรู้เกี่ยวกับการส่งคืนข้อมูลการดำเนินการย้อนกลับให้กับสมาชิกในโครงการ
  4. ความรู้เกี่ยวกับการส่งคืนข้อมูลพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการย้อนกลับให้กับองค์กร
  5. ความรู้เกี่ยวกับการปลดระวางทรัพยากรของโครงการ
  6. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการปิดโครงการอย่างครบถ้วยถูกต้องทำเอกสารพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ
   3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ
   4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
   5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
   2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แสดงหลักฐานการส่งมอบงาน 2. จัดทำตารางเปรียบเทียบงานผลลัพธ์สุดท้ายกับความต้องการ
  3. แสดงเอกสารการรับงาน
  4. ตารางเวลาพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการ
  5. เอกสารพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการ
  6. เอกสารการประเมินพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการโดยผู้จัดการส่วนงานและผู้จัดการคงคลัง
  7. สำรวจและจัดทำเอกสารข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  8. วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้หลักการทำเหมืองข้อมูล (Data mining)
  9. ดำเนินการกิจกรรมการปิดโครงการ
  10. ปิดกิจกรรมทางการเงินทุกกิจกรรม
  11. แจ้งการปิดโครงการอย่างเป็นทางการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  12. จัดทำเอกสารและตีพิมพ์ประสบการณ์/การเรียนรู้จากโครงการ
  13. ปรับปรุงรายการสินทรัพย์ขององค์การ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

  • สายงาน :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน