หน่วยสมรรถนะ

แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-PJM-3-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ และระบุความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการหลัก และกระบวนการเสริมของการบริหารโครงการได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

60103.01 ระบุความรู้พื้นฐาน กระบวนการหลักเพื่อการบริหารโครงการ(Identify Key Process for Project Management)

1. รู้จัก และระบุความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการหลักของการบริหารโครงการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

60103.02 ระบุความรู้พื้นฐาน กระบวนการเสริมเพื่อการบริหารโครงการ (Identify Facilitating Process for Project Management)

1. รู้จัก และระบุความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการเสริมของการบริหารโครงการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการระบุความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการหลักของการบริหารโครงการได้2. ความสามารถในการระบุความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการเสริมของการบริหารโครงการได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหลักของการบริหารโครงการ2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเสริมของการบริหารโครงการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน และ/หรือ 2. สถานการณ์จำลอง และ/หรือ 3. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ 4. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และ/หรือ 5. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ 2. ผลการทดสอบความรู้ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง (ง) วิธีการประเมิน1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงของ ได้แก่ บุคคล กลุ่มหรือหน่วยงาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ หรือกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ควบคุมการสื่อสาร (Control Communication)
รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Collect Requirements)