หน่วยสมรรถนะ

ตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-6-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ISCO 2511 นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล ISCO 2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการริเริ่มการตรวจประเมิน การเตรียมการตรวจประเมิน การดำเนินการตรวจประเมิน และการจัดเตรียมและจัดส่งรายงานการตรวจประเมิน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. แนวปฏิบัติจากมาตรฐาน เช่น ISO/IEC 19011 หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ 2. มาตรฐาน W3C การเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20331 ริเริ่มการตรวจประเมิน

1. ติดต่อเบื้องต้นกับผู้รับผิดชอบเว็บแอปพลิเคชัน
2. พิจารณาความเป็นไปได้ของการตรวจประเมิน

20332 เตรียมการตรวจประเมิน

1. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
2. จัดทำแผนการตรวจประเมิน
3. มอบหมายงานให้กับสมาชิกของทีมผู้ตรวจประเมิน
4. จัดเตรียมเอกสารการทำงาน

20333 ดำเนินการตรวจประเมิน

1. ประชุมเปิดการตรวจประเมิน
2. ทบทวนเอกสารระหว่างการตรวจประเมิน
3. สื่อสารระหว่างทีมผู้ตรวจประเมิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. มอบหมายบทบาทและความรับผิดขอบของผู้นำทางและผู้สังเกตการณ์
5. เก็บรวบรวมและทวนเอกสาร
6. ประมวลสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน
7. จัดทำสรุปผลการตรวจประเมิน

20334 จัดเตรียมและจัดส่งรายงานการตรวจประเมิน

1. จัดเตรียมรายงานการตรวจประเมิน
2. จัดส่งรายงานการตรวจประเมิน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะการรู้หนังสือ (Literacy Skills) เพื่อตีความนโยบายและขั้นตอนการตรวจประเมิน เพื่อจัดทำร่างข้อความโดยจัดลำดับในเชิงตรรกะและเพื่อให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
  2. ทักษะด้านการคำนวณ (Numeracy Skills) สำหรับการวิเคราะหางสถิติพื้นฐานการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
  3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) เพื่อให้คำปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการสื่อสาร ถ่ายทอด เพื่อความเข้าใจตรงกัน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีรวบรวมร่องรอยหลักฐาน และผลการตัดสิน เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมิน
  2. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน
  3. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
  4. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการเป็นผู้ประเมิน
  2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการปฏิบัติงานด้านความรู้
  4. แฟ้มสะสมผลงาน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการประเมินเว็บแอปพลิเคชันโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การประเมินเว็บแอปพลิเคชัน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการริเริ่มการตรวจประเมิน การเตรียมการตรวจประเมิน การดำเนินการตรวจประเมิน และการจัดเตรียมและจัดส่งรายงานการตรวจประเมิน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การริเริ่มการตรวจประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการติดต่อเบื้องต้นกับผู้รับผิดชอบเว็บแอปพลิเคชัน และการพิจารณาความเป็นไปได้ของการตรวจประเมิน
  2. การเตรียมการตรวจประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเว็บแอปพลิเคชัน การจัดทำแผนการตรวจประเมิน การมอบหมายงานให้กับสมาชิกของทีมผู้ตรวจประเมิน และการจัดเตรียมเอกสารการทำงาน
  3. การดำเนินการตรวจประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการประชุมเปิดการตรวจประเมิน การทบทวนเอกสารระหว่างการตรวจประเมิน การสื่อสารระหว่างทีมผู้ตรวจประเมิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การมอบหมายบทบาทและความรับผิดขอบของผู้นำทางและผู้สังเกตการณ์ การเก็บรวบรวมและทวนเอกสาร การประมวลสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน และการจัดทำสรุปผลการตรวจประเมิน
  4. การจัดเตรียมและจัดส่งรายงานการตรวจประเมินผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจัดเตรียมรายงานการตรวจประเมิน และการจัดส่งรายงานการตรวจประเมิน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ​​ 18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตพฤติกรรม ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตพฤติกรรม ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตพฤติกรรม ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน