หน่วยสมรรถนะ

จัดการเว็บไซต์ได้ตรงต่อความต้องการ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-6-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการเว็บไซต์ได้ตรงต่อความต้องการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ISCO 2511 นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ISCO 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ISCO 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล ISCO 2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ ISCO 2529 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้เว็บไซต์ วิเคราะห์ความต้องการของการจัดเก็บข้อมูล ออกแบบสภาพแวดล้อมทางเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20111 วิเคราะห์ความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์

1.สื่อสารและรวบรวมความต้องการจัดเก็บข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์
2.วิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานเพื่อการบริหารข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์
3.ออกแบบแนวทางในการบริหารข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

20112 ออกแบบสภาพแวดล้อมทางเทคนิค

1.วิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
2.วิเคราะห์และออกแบบฮาร์ดแวร์เพื่อบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
3.วิเคราะห์และออกแบบเน็ตเวิร์กเพื่อบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การสื่อสารกับผู้ใช้งาน
  2. การวางแผนงานโครงการ
  3. การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่ให้บริการบนเว็บไซต์
  2. โครงสร้างของการบริการเว็บไซต์
  3. การประสานงานระหว่างเว็บไซต์กับธุรกิจ
  4. ความรู้เกี่ยวโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์
  5. ความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินทักษะและความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการของเว็บไซต์ และการออกแบบเชิงเทคนิคที่จำเป็น
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ เพื่อการจัดการเว็บไซต์ได้ตรงต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารเว็บไซต์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.ด้านวิเคราะห์ความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับ 1) ทักษะในการสื่อสารและรวบรวมความต้องการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์จากผู้ใช้ ได้แก่ การนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย สังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติ้ง เว็บไซต์ประเภทต่าง ๆ ที่มีการใช้เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทำสัญญาเช่าใช้งานจากผู้ให้บริการ โดยต้องมีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทักษะในการวางแผนก่อน/ขณะ/และหลังจากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำผลการวิเคราะห์ การนำเสนอทางเลือกต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้ 2) ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ไฟล์ข้อความ ไฟล์มูลภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์สื่อประสม ไฟล์วีดีโอ หรือประเภทต่าง ๆ ของไฟล์ที่สามารถแสดงผลผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ รูปแบบชื่อไฟล์ ความแตกต่างระหว่างการจัดเก็บไฟล์ในระบบวินโดว์และระบยูนิกส์ การจัดการไฟล์และไดเร็กทอรีของเว็บ การอ้างถึงไฟล์แบบrelative path และ absolute path รวมถึงอื่น ๆ ที่จะทำให้นำไปสู่แนวทางในการเสนอบริการเว็บไซต์ที่เหมาะสม 2.ด้านวางแผนและออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการเว็บไซต์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความเข้าใจซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการเว็บไซต์ เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบให้บริการแก่เว็บเซิร์ฟเวอร์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3.แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการเว็บไซต์ได้ตรงต่อความต้องการ
จัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน