หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-5-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ISCO 2166 นักออกแบบภาพกราฟฟิกและสื่อผสม ISCO 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ISCO 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดประเภทของเว็บไซต์ที่ต้องออกแบบ ระบุแนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบเว็บไซต์ จัดหาเทคโนโลยีเพื่อออกแบบเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อจำกัดในการออกแบบเว็บไซต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30211 กำหนดประเภทของเว็บไซต์

1. ระบุประเภทของเว็บไซต์สำหรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2. ระบุข้อดี ข้อเสียของเว็บไซต์สำหรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

30212 จัดหาเทคโนโลยี เพื่อออกแบบเว็บไซต์

1. ระบุเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์
2. จำแนกเทคโนโลยีสำหรับเว็บไซต์การตลาดแต่ละประเภท

30213 ระบุแนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบเว็บไซต์

1. ระบุสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบเว็บไซต์
2. ระบุองค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์
3. ระบุหลักการออกแบบเว็บไซต์เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
4. จำแนกโครงสร้างเว็บไซต์

30214 วิเคราะห์ข้อจำกัด ในการออกแบบเว็บไซต์

1. ระบุข้อจำกัดในการออกแบบเว็บไซต์
2. ระบุวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัดในการออกแบบเว็บไซต์
3. สรุปผลการแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการกำหนดประเภทของเว็บไซต์ 2. ปฏิบัติการจัดหาเทคโนโลยี เพื่อออกแบบเว็บไซต์ 3. ปฏิบัติการระบุแนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบเว็บไซต์ 4. ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อจำกัด ในการออกแบบเว็บไซต์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการออกแบบเว็บไซต์ 2. ความรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดในการออกเว็บไซต์ 3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ 4. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินจากการจำลองสถานการณ์โดยใช้กรณีศึกษา 3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ 2. เอกสาร วุฒิบัตร หรือใบรับรองที่แสดงว่าผ่านการทดสอบ (Certificate) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ทั้งแบบอิงและไม่อิงผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   1. คำแนะนำ วางแผนการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการกำหนดประเภทของเว็บไซต์ที่ต้องออกแบบ ระบุแนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบเว็บไซต์ จัดหาเทคโนโลยีเพื่อออกแบบเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อจำกัดในการออกแบบเว็บไซต์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความรู้และทักษะในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. การกำหนดประเภทของเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดจะต้องจัดทำแผนการเลือกประเภทของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บังคับบัญชา โดยต้องระบุข้อดี ข้อเสียของประเภทเว็บไซต์แต่ละประเภทสำหรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2. การจัดหาเทคโนโลยี เพื่อออกแบบเว็บไซต์ตามข้อกำหนดจะต้องระบุเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์และจำแนกเทคโนโลยีสำหรับเว็บไซต์การตลาดแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน 3. การระบุแนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบเว็บไซต์ตามข้อกำหนดจะต้องระบุสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบเว็บไซต์ องค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน และจำแนกโครงสร้าง (Layout) เว็บไซต์ ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน 4. การวิเคราะห์ข้อจำกัด ในการออกแบบเว็บไซต์ตามข้อกำหนดจะต้องระบุข้อจำกัดในการออกแบบเว็บไซต์ ระบุวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัดในการออกแบบเว็บไซต์และสรุปผลการแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัด ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน 5. ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด เกณฑ์ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ เช่น ความรู้ด้านการออกแบบ UX (User Experience) ความรู้ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI (User Interface) การออกแบบเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยี Responsive Web Design มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0) มาตรฐาน W3C ในส่วนของ WEB DESIGN AND APPLICATIONS และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (แก้ไข พ.ศ.2560)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ออกแบบรายละเอียดเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์