หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนงานตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-5-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำแผนงานตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ISCO 2511 นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล ISCO 2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจประเมิน การกำหนดแผนงานการตรวจประเมิน การนำแผนงานการตรวจประเมินไปใช้ การติดตามแผนงานการตรวจประเมิน และการทบทวนและปรับปรุงแผนงานการตรวจประเมิน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. แนวปฏิบัติจากมาตรฐาน เช่น ISO/IEC 19011 หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ 2. มาตรฐาน W3C การเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20321 กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจประเมิน

1. วิเคราะห์บริบทของเว็บแอปพลิเคชัน
2. กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
3. กำหนดเกณฑ์การประเมินเว็บแอปพลิเคชัน

20322 กำหนดแผนงานการตรวจประเมิน

1. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่บริหารแผนงานการตรวจประเมิน
2. กำหนดความสามารถของบุคคลที่บริหารแผนงานการตรวจประเมิน
3.จัดทำขอบเขตของแผนงานการตรวจประเมิน
4. กำหนดข้อบ่งชี้และการประเมินผลความเสี่ยงของแผนงานการตรวจประเมิน
5. จัดทำขั้นตอนการดำเนินการสำหรับแผนงานการตรวจประเมิน
6. กำหนดข้อบ่งชี้ทรัพยากรสำหรับแผนงานการตรวจประเมิน

20323 นำแผนงานการตรวจประเมินไปใช้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ขอบข่าย และเกณฑ์การตรวจประเมิน
2. เลือกวิธีการตรวจประเมิน
3. เลือกสมาชิกของคณะผู้ตรวจประเมิน
4. มอบหมายความรับผิดขอบสำหรับการตรวจประเมิน
5. บริหารผลสัมฤทธิ์ของแผนการตรวจประเมิน
6. บริหารและการเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับแผนงานการตรวจประเมิน

20324 ติดตามแผนงานการตรวจประเมิน

1. ตรวจสอบและเปรียบเทียบกิจกรรมการทำงานกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. รายงานการเบี่ยงเบนของกิจกรรมการทำงาน และประสานกับบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับข้อเสนอแนะ
3. ดำเนินกิจกรรมตามข้อกำหนดในรายงานสอคล้องกับรูปแบบที่ได้รับการเสนอแนะ
4. จัดทำและจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนการดำเนินงาน

20325 ทบทวนและปรับปรุงแผนงานการตรวจประเมิน

1. ทบทวนแผนงาน และการดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน
2.จัดทำผลการตรวจประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
3.จัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจประเมิน
4.นำเสนอข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.ปรับปรุงแก้ไขแผนงานการตรวจประเมิน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะการรู้หนังสือ (Literacy Skills) เพื่อตีความนโยบายและขั้นตอนการตรวจประเมิน เพื่อจัดทำร่างข้อความโดยจัดลำดับในเชิงตรรกะและเพื่อให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
  2. ทักษะด้านการคำนวณ (Numeracy Skills) สำหรับการวิเคราะหางสถิติพื้นฐานการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
  3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) เพื่อให้คำปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้มาตรฐาน ISO 19011 หรือ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  2.ความรู้เกี่ยวกับ W3C
  3.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
  4.ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
  5.ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
  6. ข้อกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่ถูกประเมิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการเป็นผู้ประเมิน
  2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการปฏิบัติงานด้านความรู้
  4. แฟ้มสะสมผลงาน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือประเมินเว็บแอปพลิเคชัน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การออกแบบเครื่องมือประเมินเว็บแอปพลิเคชัน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจประเมิน การกำหนดแผนงานการตรวจประเมิน การนำแผนงานการตรวจประเมินไปใช้ การติดตามแผนงานการตรวจประเมิน และการทบทวนและปรับปรุงแผนงานการตรวจประเมิน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวิเคราะห์บริบทของเว็บแอปพลิเคชัน การกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชัน และการกำหนดเกณฑ์การประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
  2. การกำหนดแผนงานการตรวจประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่บริหารแผนงานการตรวจประเมิน การกำหนดความสามารถของบุคคลที่บริหารแผนงานการตรวจประเมิน การจัดทำขอบเขตของแผนงานการตรวจประเมิน การกำหนดข้อบ่งชี้และการประเมินผลความเสี่ยงของแผนงานการตรวจประเมิน การจัดทำขั้นตอนการดำเนินการสำหรับแผนงานการตรวจประเมิน และการกำหนดข้อบ่งชี้ทรัพยากรสำหรับแผนงานการตรวจประเมิน
  3. การนำแผนงานการตรวจประเมินไปใช้ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบข่าย และเกณฑ์การตรวจประเมิน การเลือกวิธีการตรวจประเมิน การเลือกสมาชิกของคณะผู้ตรวจประเมิน การมอบหมายความรับผิดขอบสำหรับการตรวจประเมิน การบริหารผลสัมฤทธิ์ของแผนการตรวจประเมิน และการบริหาร การเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับแผนงานการตรวจประเมิน
  4. การติดตามแผนงานการตรวจประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบและเปรียบเทียบกิจกรรมการทำงานกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การรายงานการเบี่ยงเบนของกิจกรรมการทำงาน และประสานกับบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับข้อเสนอแนะ การดำเนินกิจกรรมตามข้อกำหนดในรายงานสอคล้องกับรูปแบบที่ได้รับการเสนอแนะ และการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนการดำเนินงาน
  5.การทบทวนและปรับปรุงแผนงานการตรวจประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการทบทวนแผนงาน และการดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน การจัดทำผลการตรวจประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าใจง่าย การจัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจประเมิน การนำเสนอข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงแก้ไขแผนงานการตรวจประเมิน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตพฤติกรรม ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตพฤติกรรม ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตพฤติกรรม ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตพฤติกรรม ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตพฤติกรรม ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จัดทำแผนงานตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน