หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-4-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ISCO 2166 นักออกแบบภาพกราฟฟิกและสื่อผสม ISCO 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ISCO 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสำคัญ และประโยชน์ของสี กำหนดรูปแบบชุดสีพื้นฐาน และใช้หลักจิตวิทยาเกี่ยวกับสีเพื่อออกแบบเว็บไซต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30231 วิเคราะห์ความสำคัญ และประโยชน์ของสี

1. ระบุความสำคัญของสีที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
2. ระบุประโยชน์ของสีที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

30232 กำหนดรูปแบบชุดสีพื้นฐาน และสีตามสมัยนิยม

1. จำแนกชุดรูปแบบสีแต่ละประเภทที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
2. ประเมินชุดรูปแบบสีที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
3. เลือกชุดรูปแบบสีในการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
4. ตรวจสอบ และปรับปรุงชุดรูปแบบสีให้กับเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์

30233 ใช้หลักจิตวิทยาเกี่ยวกับสีเพื่อออกแบบเว็บไซต์

1. รวบรวมข้อมูลด้านหลักจิตวิทยาการใช้สี
2. ระบุหลักจิตวิทยาการใช้สี เพื่อออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
3. ระบุประโยชน์ของหลักจิตวิทยาการใช้สีได้อย่างเหมาะสม
4. สรุปผลการใช้จิตวิทยาการใช้สีในการออก แบบเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการวิเคราะห์ความสำคัญ และประโยชน์ของสี 2. ปฏิบัติการกำหนดรูปแบบชุดสีพื้นฐาน 3. ปฏิบัติการใช้หลักจิตวิทยาเกี่ยวกับสีเพื่อออกแบบเว็บไซต์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีสี 2. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สีในการออกแบบเว็บไซต์ 3. ความรู้เกี่ยวกับชุดสี (Theme Color) 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบสีในเว็บไซต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินจากการจำลองสถานการณ์โดยใช้กรณีศึกษา 3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ 2. เอกสาร วุฒิบัตร หรือใบรับรองที่แสดงว่าผ่านการทดสอบ (Certificate) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ทั้งแบบอิงและไม่อิงผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   1. คำแนะนำ ออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสำคัญ และประโยชน์ของสี กำหนดรูปแบบชุดสีพื้นฐาน และใช้หลักจิตวิทยาเกี่ยวกับสีเพื่อออกแบบเว็บไซต์
   1. คำอธิบายรายละเอียด
   1. การวิเคราะห์ความสำคัญ และประโยชน์ของสี ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการระบุความสำคัญของสีที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องระบุประโยชน์ของสีที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง 2. การกำหนดรูปแบบชุดสีพื้นฐานตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการจำแนกชุดรูปแบบสีแต่ละประเภทที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ประเมินชุดรูปแบบสีที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เลือกชุดรูปแบบสีในการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม ตรวจสอบ และปรับปรุงชุดรูปแบบสีให้กับเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ 3. การใช้หลักจิตวิทยาเกี่ยวกับสีเพื่อออกแบบเว็บไซต์ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านหลักจิตวิทยาการใช้สี ระบุหลักจิตวิทยาการใช้สี เพื่อออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม ระบุประโยชน์ของหลักจิตวิทยาการใช้สีได้อย่างเหมาะสม สรุปผลการใช้จิตวิทยาการใช้สีในการออก แบบเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน 4. ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามหลักทฤษฎีที่กำหนด หมายถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง ข้อกำหนด หลักทฤษฎี หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
  4.1 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)
  4.2 มาตรฐาน W3C ในส่วนของ WEB DESIGN AND APPLICATIONS
  4.3 ทฤษฎีจิตวิทยาในการใช้สี
  4.4 ทฤษฎีวงจรสี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์