หน่วยสมรรถนะ

ร่างสตอรี่บอร์ด (Storyboard Sketches)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ANI-3-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ร่างสตอรี่บอร์ด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard Artist)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถสเก็ต (Sketch) ภาพสตอรี่บอร์ด และตรวจสอบแบบร่างสตอรี่บอร์ดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  นักออกแบบโครงเรื่อง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

50201.02 ตรวจสอบแบบร่างสตอรี่บอร์ด

2.1 วางแผนการการนำเสนอสตอรี่บอร์ดได้อย่างเหมาะสม
2.2 ตรวจสอบสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้อง
2.3 บันทึกข้อเสนอแนะของผู้ตรวจได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

50201.01 สเก็ต (Sketch) ภาพสตอรี่บอร์ด

1.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ การสเก็ตภาพสตอรี่บอร์ด ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กับลักษณะงาน
1.2 สเก็ตภาพลงในสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการวาดและรายละเอียดของสตอรี่บอร์ด
  2. ความสามารถในการวาดภาพ
  3. ความสามารถในการสร้างสตอรี่บอร์ด
  4. ความสามารถในการวาดและรายละเอียดของสตอรี่บอร์ด
  5. ความสามารถในการวาดภาพ
  6. ความสามารถในการสร้างสตอรี่บอร์ด (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
   2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ ที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างานและแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  ไม่มี
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. วางแผนการตรวจสอบสตอรี่บอร์ด ได้แก่ การวางแผนการนำเสนอ
  2. การตรวจสอบสตอรี่บอร์ด ได้แก่ ร่างภาพลงในสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้องตามเนื้อเรื่องที่กำหนด
  3. บันทึกข้อเสนอแนะ ได้แก่ บันทึกข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ สิ่งที่ต้องปรับปรุง
  4. เครื่องมือสำหรับวาดภาพสตอรี่บอร์ดได้แก่ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกา กระดาษ โต๊ะไฟ
  5. วาดภาพลงในสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้องตามเนื้อเรื่องที่กำหนดมาให้
  6. กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมลงในสตอรี่บอร์ด เช่น บทสนทนา, เสียงประกอบ, ลักษณะการเคลื่อนไหว ของวัตถุ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน