หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-6-053ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรกที่สอดคล้องกับปัญหา และเป้าหมายในการพัฒนาองค์การ และนำเสนอต่อผู้บริหาร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1090301 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรกที่สอดคล้องกับปัญหา และเป้าหมายในการพัฒนาองค์การ

1.1 ศึกษาเครื่องมือสอดแทรกที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาองค์การ
1.2 คัดเลือกและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรกที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาองค์การ

1090302 นำเสนอเครื่องมือสอดแทรกต่อผู้บริหาร

2.1 นำเสนอแนวคิด
2.2 นำเสนอหลักการ
2.3 นำเสนอวิธีการดำเนินงาน
2.4 นำเสนอความร่วมมือต่างๆที่ต้องการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการค้นคว้าข้อมูล 2. ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. ทักษะการพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
  4. ทักษะการใช้เครื่องมือสอดแทรก
  5. ทักษะการนำเสนอ การโน้มน้าว
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือสอดแทรก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานผลการพัฒนาและจัดทำเครื่องมือสอดแทรก (Intervention Tool) (ถ้ามี)
  2. รายงานการประชุมเพื่อชี้แจงผลการพัฒนาและจัดทำเครื่องมือสอดแทรก (Intervention Tool) (ถ้ามี)
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียน
  2. ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  i เครื่องมือสอดแทรก (/iiIntervention)/i หมายถึง เครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับเป้าหมายของการพัฒนาองค์การ อาจเป็น เครื่องมือสอดแทรกทางด้านกระบวนการมนุษย์ (Human Process Intervention) , เครื่องมือสอดแทรกเชิงเทคโนโลยีและโครงสร้าง (Technostructural Interventions) เครื่องมือสอดแทรกทางการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Interventions) หรือ เครื่องมือสอดแทรกทางการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์(Strategic Change Interventions) ก็ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วินิจฉัยองค์การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน