หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-6-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผน

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานกลุ่มต่างๆ จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาพนักงานตามแผนงานความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1080401 วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานกลุ่มต่างๆ

1.1รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานและสมรรถนะพนักงาน และจัดกลุ่มพนักงานเพื่อการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานแต่ละกลุ่ม
1.2วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานให้เหมาะสมกับสมรรถนะของพนักงาน

1080402 จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาพนักงานตามแผนงานความก้าวหน้าในอาชีพ

2.1จัดทำแผน ขั้นตอนดำเนินการและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
2.2ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานตามแผน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะด้านการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะ /ศักยภาพของพนักงาน
  2. ทักษะด้านการให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในเรื่องการกำหนดแผนการพัฒนาพนักงานตามระบบสมรรถนะขององค์การ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้และความเข้าใจในหลักการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานแต่ละกลุ่ม
  2. ความรู้ในการวางแผนงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลงานการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
  3. ความรู้และความเข้าใจในระบบสมรรถนะขององค์การ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ตัวอย่างแผนงานพัฒนาความก้าวหน้าของพนักงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ผลการสอบข้อเขียน 2. ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   การพัฒนาพนักงานตามแผนงานความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้า โดยมีการประเมินสมรรถนะที่มีอยู่ของพนักงาน เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา และติดตามผลการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้การเติบโตก้าวหน้าของพนักงานสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์การ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (talent)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน