หน่วยสมรรถนะ

ประเมินความสำเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-6-043ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินความสำเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถประเมินผลความสำเร็จของระบบการบริหารผลงานจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่มี

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1070801 ประเมินความสำเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ

1.1 จัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบและดำเนินการตามแผน
1.2 ผลักดันให้การบริหารผลงานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ

1070802 จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบ

1.1จัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบและดำเนินการตามแผน
1.2 ผลักดันให้การบริหารผลงานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
  2. ทักษะการวางแผนและควบคุมติดตามผล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความเข้าใจในแนวทางประเมินความสำเร็จของระบบ
  2. ความเข้าใจในสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการนำการบริหารผลงานลงสู่ภาคปฏิบัติ
  3. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารผลงาน"
  4. ความรู้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
  5. ความเข้าใจในรูปแบบความคิด ทัศนคติ และวัฒนธรรมการทำงานในปัจจุบัน"
  6.

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานต่อระบบบริหารผลงาน
  2. รายงานวิเคราะห์ผลการนำระบบบริหารผลงานลงสู่ภาคปฏิบัติ
  3. แผนการพัฒนาระบบบริหารผลงาน
  4. รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบบริหารผลงาน
  5. ประวัติการทำงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ
  2. ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   ผลักดันให้การบริหารผลงานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ ครอบคลุมการสร้างแผนและกิจกรรมที่ทำให้พนักงานทุกคนมองการบริหารผลงานเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่หลักและช่วยสนับสนุนการทำงาน มากกว่าการมองเป็นภาระ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประเมินความสำเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ
ออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน