หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-6-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถจัดทำแผนการสื่อสาร ดำเนินการสื่อสารทั่วทั้งองค์การ และเตรียมความพร้อมหัวหน้างานและพนักงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1070301 ดำเนินการสื่อสารทั่วทั้งองค์การ

1.1 กำหนดช่องทาง รูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือการ
1.2สื่อสารการบริหารผลงานกำหนดเนื้อหาในการสื่อสาร
1.3ถ่ายทอดหลักการแนวคิดและกระบวนการการบริหารผลงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
1.4สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการบริหารผลงาน

1070302 เตรียมความพร้อมหัวหน้างานและพนักงาน

2.1จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารผลงาน
2.2จัดฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในการบริหารผลงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวิเคราะห์ผลกระทบของการบริหารผลงานที่มีต่อพนักงาน
  2. ทักษะการสื่อความ
  3. ทักษะการโน้มน้าว
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ
  2. ความเข้าใจในวัฒนธรรมการสื่อสารภายในขององค์การ
  3. ความเข้าใจในความคาดหวังและข้อกังวลของสมาชิกในองค์การต่อการบริหารผลงาน
  4. ความเข้าใจในระบบบริหารผลงานขององค์การ
  5. ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ
  6. ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารผลงาน
  7. ความเข้าใจในทัศนคติของพนักงานระดับต่าง ๆ ที่มีต่อการบริหารผลงาน
  8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารผลงาน
  9. ความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในการบริหารผลงาน
  10. ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับทักษะการสื่อสารและจูงใจของหัวหน้างานในองค์การ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แผนการสื่อสารระบบบริหารผลงาน
  2. เอกสารนำเสนอระบบบริหารผลงาน
  3. ตารางการฝึกอบรมพนักงานหัวข้อการบริหารผลงาน
  4. แผนการพัฒนาทักษะหัวหน้างานในการบริหารผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ
  2. ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ไม่มี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน