หน่วยสมรรถนะ

สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-6-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ที่สนับสนุน และเอื้อให้เกิดพนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาโดยการสร้างและจัดหาช่องทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาต่างๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1050601 สร้างสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

1.1วางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในองค์การ
1.2กำหนดแนวทาง วิธีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในองค์การที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้

1050602 สร้างและจัดหาช่องทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

2.1ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในองค์การ
2.2กำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมาย
2.3สร้างการมีส่วนร่วม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
2.4จัดหาเครื่องมือให้กับพนักงาน ได้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้

1050603 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ

3.1ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับระดับบุคคล ทีมงานและองค์การ
3.2สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆ
3.3สื่อสารกิจกรรมที่จะดำเนินการให้กับพนักงานในองค์การได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวางแผน
  2. ทักษะการบริหารจัดการ
  3. ทักษะการสื่อสาร
  4. ทักษะการติดต่อประสานงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน 2. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ 3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความรู้ (Knowledge Management)
  6. ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  แผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (ถ้ามี)
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ
  2. ผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในองค์การ เป็นการออกแบบและจัดทำ จัดหากิจกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สนับสนุน และเอื้อให้พนักงานในองค์การสามารถเรียนรู้ และแบ่งปันการเรียนรู้ในองค์การร่วมกัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน