หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-6-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถออกแบบวิธีการ/แนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้พัฒนา กำหนดเกณฑ์ หรือรายละเอียดสำหรับการประเมินการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินของพนักงาน และติดตามผลการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการเรียนรู้ของพนักงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1050401 ประเมินผลการเรียนรู้พัฒนา

1.1จัดหาหรือออกแบบแนวทางเพื่อประเมินการเรียนรู้และพัฒนาที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
1.2กำหนดเกณฑ์/ปัจจัยในการประเมิน
1.3ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้

1050402 วิเคราะห์ผลการพัฒนาพนักงาน

2.1รวบรวมผลการประเมิน
2.2สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินของพนักงานรายบุคคล รายฝ่าย/ทีม
2.3วางแผนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

1050403 ติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา

3.1วางแผนและกำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการเรียนรู้
3.2ดำเนินการติดตามผลการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลผลการติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.3วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามการเรียนรู้
3.4นำผลการวิเคราะห์มาจัดทำเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์
  2. ทักษะการรวบรวมข้อมูล
  3. ทักษะการสรุปผล 4. ทักษะการบริหารจัดการ 5. ทักษะการวางแผน 6. ทักษะการติดต่อประสานงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ด้านกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนา
  2. ความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาบุคลากร
  3. ความรู้ ความเข้าใจในระบบสมรรถนะขององค์การ
  4. ความรู้ ความเข้าใจในระบบความก้าวหน้าในอาชีพขององค์การ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนา (ถ้ามี)
  2. ตัวอย่างแผนการติดตามผล (Follow up Plan) การเรียนรู้ (ถ้ามี)
  3. ตัวอย่างแบบฟอร์มการติดตามผล (ถ้ามี)
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ
  2. ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ไม่มี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน