หน่วยสมรรถนะ

จัดทำโครงสร้างระดับงาน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-6-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำโครงสร้างระดับงาน

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถวิเคราะห์งาน จัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน ประเมินค่างาน จัดระดับงาน และบริหารระดับงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030201 วิเคราะห์งานและจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือและวิธีการต่างๆ และวิเคราะห์งาน
1.2 จัดทำ หรือทบทวนใบกำหนดหน้าที่งาน

1030202 ประเมินค่างาน จัดระดับงาน และบริหารระดับงาน

2.1ประเมินค่างาน และจัดระดับงาน
2.2กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารระดับงานการเลื่อนตำแหน่ง/ระดับงาน และการทบทวนผลการจัดระดับงาน
2.3บริหารระดับงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ทักษะการประเมินค่างาน และจัดระดับงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน
  2. ความรู้ความเข้าใจในระบบ เครื่องมือ และวิธีการประเมินค่างาน และจัดระดับงาน
  3. ความรู้ความเข้าใจในการจัดระดับงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ตัวอย่างหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารระดับงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   ประเมินค่างาน และจัดระดับงาน ครอบคลุม การประเมินค่างานโดยอาศัยเครื่องมือ และหลักการประเมินค่างานที่ชัดเจนสามารถอธิบายได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำโครงสร้างระดับงาน
จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน