หน่วยสมรรถนะ

บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-062ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารการเปลี่ยนแปลง

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  การบริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ (Change Management and Partnering) เป็นความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในธุรกิจ และกลยุทธ์องค์การ รวมถึงความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถสนองตอบ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

2010701 บริหารการเปลี่ยนแปลง

1.1 วิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
1.2 สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง
1.3 ติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผน ประเมินผลและปรับเปลี่ยนแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

2010702 สร้างความน่าเชื่อถือ และโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นชอบและปฏิบัติตาม

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการนำเสนอ
2.2 ดำเนินการนำเสนอ รับฟังความคิดเห็น โต้แย้งและอภิปรายเพื่อบรรลุเป้าหมาย

2010703 เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ และคู่คิดเชิงกลยุทธ์องค์การ (Business & Strategic Partnering)

3.1ศึกษาข้อมูลการดำเนินธุรกิจขององค์การ ประเภทธุรกิจ นโยบายกลยุทธ์องค์การ เป้าหมาย แผนงาน จุดแข็งจุดอ่อน
3.2 ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์การ เช่น คู่แข่งคู่ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย เป็นต้น
3.3 ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในองค์การ
3.4 ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การและหน่วยงานอย่างใกล้ชิด
3.5สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ

2010704 บริหารความเสียง

4.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4.2กำหนดแนวทางและแผนป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4.3ดำเนินการ ติดตาม และทบทวนผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันความเสี่ยงสรุปและนำเสนอผล
4.4 ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

2010705 บริหารสถานการณ์วิกฤต

5.1 วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น และติดตามสถานการณ์ต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
5.2 กำหนดแนวทางบริหาร และแผนปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤต
5.3 ดำเนินการตามแผนงาน และประเมินผล เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับเหตุการณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
  2. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  3. ทักษะการหาและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายและแผนงานการนำเสนอ
  4. ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง
  5. ทักษะการประสานงาน และการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินงาน
  6. ทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการจูงใจผู้อื่น (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
  2. ความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารโครงการ
  3. ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์การ นโยบาย และกลยุทธ์องค์การ และการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง
  4. ความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การ
  5. ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์การ
  6. ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์การและหน่วยงาน
  7. ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  8. ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนป้องกันความเสี่ยง
  9. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล และการนำเสนอผล
  10. ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ความสามารถในการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล
  11. ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤต แนวทางการป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้น
  12. ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้น
  13. ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ตัวอย่างแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง
  2. แนวคิด วิธีการโน้มน้าวผู้อื่น
  3. ตัวอย่างแผนงาน และแนวดำเนินธุรกิจขององค์การ
  4. ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
  5. ตัวอย่างแผนการบริหารสถานการณ์วิกฤติ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียน
  2. ผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis) หมายถึง กระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์การ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือต่อสาธารณะ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน