หน่วยสมรรถนะ

วินิจฉัยองค์การ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-052ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วินิจฉัยองค์การ

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถเป้าหมายและแนวทางการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ สามารถออกแบบเนื้อหาและเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การ และรวมถึงสามารถดำเนินการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือและเนื้อหาที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยสามารถวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยองค์การ สามารถจัดทำรายงาน และรายงานผลการวินิจฉัยองค์การต่อผู้เกี่ยวข้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1090201 กำหนดเป้าหมายและแนวทางการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ

1.1 กำหนดเป้าหมายการวินิจฉัย ประเด็น เนื้อหา กลุ่มเป้าหมายและขนาดที่จะทำการศึกษา
1.2 กำหนดแนวทางการดำเนินการวินิจฉัยองค์การขั้นตอน กระบวนการ และเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการวินิจฉัย

1090202 ออกแบบเนื้อหาและเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การ

2.1 กำหนดเนื้อหาและข้อมูลที่ต้องการจากการวินิจฉัย
2.2 ออกแบบเครื่องมือวินิจฉัย

1090203 ดำเนินการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือและเนื้อหาที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น

3.1 สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
3.2 ดำเนินการวินิจฉัยองค์การด้วยแนวทางและเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น

1090204 วิเคราะห์ผลการวินิจฉัยองค์การ จัดทำรายงาน และรายงานผลการวินิจฉัยองค์การต่อผู้เกี่ยวข้อง

4.1 รวบรวม วิเคราะห์ผลการวินิจฉัยองค์การสรุปปัญหา และแนวทางดำเนินการพัฒนาองค์การ
4.2 จัดทำรายงานและนำเสนอผลการวินิจฉัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
  2. ทักษะการสื่อสาร
  3. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 4. ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา 5. ทักษะการสรุปปัญหา
  6. ทักษะการจัดทำรายงาน 7. ทักษะการนำเสนอ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์การ โครงสร้างและระบบบริหาร
  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อองค์การ
  3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ
  4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ความสำเร็จในการนำเสนอแผน
  2. แบบรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการศึกษา (ถ้ามี)
  3. รายงานผลการวิเคราะห์/วินิจฉัยองค์การ (ถ้ามี)
  4. เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ (ถ้ามี)
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
  2. ผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1.iกลุ่มเป้าหมาย/i หมายถึง กลุ่มคน (กลุ่มประชากร) ที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการศึกษา วิจัย สอบถาม เก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆเพื่อศึกษายืนยันหรือหักล้างประเด็นปัญหาและสาเหตุ
  2.iขนาดของกลุ่มเป้าหมาย /iหมายถึง จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นตัวแทนที่ดี (สามารถอ้างอิงถึงคนกลุ่มใหญ่) ได้ ซึ่งอาจใช้วิธีการกำหนดตามหลักวิธีวิจัยได้ และอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการต่างๆที่หลากหลาย"
  3.iกำหนดแนวทางการดำเนินการวินิจฉัยองค์การ ขั้นตอน กระบวนการ และเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการวินิจฉัย/iครอบคลุม แนวทาง วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ ข้อดี ข้อจำกัดในการวินิจฉัยองค์การ
  4.iกำหนดเนื้อหาและข้อมูลที่ต้องการจากการวินิจฉัย/i ครอบคลุม รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการได้รับจากการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการวินิจฉัยวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่แท้จริงขององค์การ
  5.iเครื่องมือวินิจฉัย (Diagnosis Tool)/i เป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาองค์การใช้ในการวัดประเมินองค์การในระดับต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล โดยเครื่องมือวินิจฉัยนี้จะมีทฤษฎีและ/หรือสมมติฐานบางอย่างเป็นพื้นฐาน และอาศัยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัยองค์การ
  6.iการรวบรวม วิเคราะห์ผลการวินิจฉัยองค์การ สรุปปัญหา และแนวทางดำเนินการพัฒนาองค์การ/i หมายถึงการนำข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล (สารสนเทศ) มาทำการวิเคราะห์ อาจผ่านการใช้สถิติประเภทต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อระบุประเด็นปัญหาและความเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆที่ได้มีการสำรวจ สรุปปัญหา สาเหตุ และแนวทางดำเนินการ
  7.iจัดทำรายงาน และนำเสนอผลการวินิจฉัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง/i หมายถึง ผู้ที่ควรได้รับทราบถึงผลของการวินิจฉัย ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
วินิจฉัยองค์การ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน