หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก (Succession Plan)

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-050ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการวางแผนทดแทนตำแหน่งงานหลักในองค์การประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่จะอยู่ในแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก วางแผน ดำเนินการ และติดตามผลการพัฒนาพนักงานที่อยู่ในแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1080701 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการวางแผนทดแทนตำแหน่งงานหลักในองค์การ

1.1กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และตำแหน่งงานหลักในแต่ละระดับขององค์การ โดยคณะกรรมการร่วมจากสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง
1.2จัดทำแนวทาง กระบวนการและเครื่องมือในการวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน

1080702 ประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานที่จะอยู่ในแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก

2.1รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานเข้าแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก
2.2สรุป และนำเสนอแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก

1080703 วางแผน ดำเนินการ และติดตามผลการพัฒนาพนักงานที่อยู่ในแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก

3.1จัดทำแผน ขั้นตอนดำเนินการ และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
3.2ดำเนินการพัฒนา และติดตาม ประเมินผลการพัฒนาพนักงานในแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ทักษะด้านการสรุป วิเคราะห์ และจัดทำรายงานด้านแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้และความเข้าใจในหลักการวางแผนทดแทนตำแหน่งงานหลักในองค์การ
  2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือในการวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน
  3. ความรู้ในการเป็นผู้ประเมิน (Assessor)
  4. ความรู้ในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน และการวางแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก
  5. ความรู้และความเข้าใจในการวางแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกพนักงานในแผนทดแทนตำแหน่งงาน
  2. ตัวอย่างเครื่องมือในการประเมิน เพื่อคัดเลือกพนักงานในแผนทดแทนตำแหน่งงาน
  3. ตัวอย่างแผนการพัฒนาพนักงานตามแผนทดแทนตำแหน่งงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียน
  2. ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   แผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก (Succession Plan) หมายถึง แผนกำหนดตัวบุคลากรที่จะเป็นผู้ทดแทนตำแหน่งที่สำคัญขององค์การ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ พ้นสภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (talent)
จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก (Succession Plan)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน