หน่วยสมรรถนะ

ติดตาม กำกับดูแลการบริหารอัตรากำลังตามแผน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-035ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตาม

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถจัดทำรายงาน และวิเคราะห์สถานะอัตรากำลัง กำกับดูแล และผลักดันการดำเนินการตามแผน ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4,5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1060501 จัดทำรายงาน และวิเคราะห์สถานะอัตรากำลัง

1.1 ติดตาม และจัดทำรายงานสถานะอัตรากำลัง
1.2 วิเคราะห์สถานการณ์อัตรากำลังขององค์การ

1060502 กำกับดูแล และผลักดันการดำเนินการตามแผน

2.1 ตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามแผนอัตรากำลัง กระตุ้น ให้คำปรึกษาและผลักดันให้ผู้บริหารผลักดันการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามแผน
2.2พิจารณาความเหมาะสม และอนุมัติการขออัตรากำลัง

1060503 ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง

3.1 เปรียบเทียบสถานะอัตรากำลังกับเป้าหมาย
3.2ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ทักษะการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านอัตรากำลังคนในแต่ละช่วงเวลา
  2. ความรู้ในการออกแบบ และใช้เครื่องมือติดตามอัตรากำลัง
  3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการสถิติเบื้องต้น
  4. ความรู้ในการบริหารแผนงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ตัวอย่างรายงานสถานอัตรากำลัง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ใช้วิธีการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ไม่มี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ติดตาม กำกับดูแลการบริหารอัตรากำลังตามแผน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน