หน่วยสมรรถนะ

วางแผนอัตรากำลัง

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนอัตรากำลัง

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถวางแผนอัตรากำลัง แผนบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1060301 วางแผนอัตรากำลัง แผนบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ

1.1 จัดทำแผนและเป้าหมายด้านอัตรากำลังจำนวนคน คุณสมบัติที่ต้องการ ในแต่ละช่วงเวลา แนวทางทดแทนช่องว่างของอัตรากำลังรวมถึงปรับลดอัตรากำลัง
1.2 วางแผนงบประมาณประจำปีด้านอัตรากำลัง
1.3 วางแผนเส้นทางการเติบโตการโยกย้าย และหมุนเวียนของพนักงานรายบุคคล ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน
1.4วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตรากำลังมาตรการและแผนรองรับความเสี่ยง

1060302 วางแผนงบบริหารอัตรากำลัง งบประมาณ หมุนเวียนโยกย้ายพนักงาน และความเสี่ยง

2.1 วางแผนงบประมาณประจำปีด้านอัตรากำลัง
2.2 วางแผนเส้นทางการเติบโตการโยกย้าย และหมุนเวียนของพนักงานรายบุคคล ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน
2.3วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตรากำลังมาตรการและแผนรองรับความเสี่ยง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ไม่มี
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ในวางแผนอัตรากำลัง
  2. ความรู้ในการวางแผนงบประมาณด้านอัตรากำลัง
  3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวางแผนเส้นทางการเติบโตพนักงาน
  4. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนความเสี่ยง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ตัวอย่างแผนอัตรากำลัง และ หรือแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตรากำลัง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการสอบข้อเขียน ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้ความเข้าใจที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ไม่มี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
วางแผนอัตรากำลัง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน