หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการในแต่ละระดับ จากนโยบายและกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ขององค์การ และออกแบบ กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาเนื้อหา รวมถึงแนวทางการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และได้ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ที่ต้องการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1050201 กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ

1.1 กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ เป้าหมาย ด้านการเรียนรู้ที่ต้องการทั้งในระดับองค์การ
1.2กำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ เป้าหมายด้านการเรียนรู้ที่ต้องการทั้งในระดับหน่วยงาน
1.3กำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ เป้าหมาย ด้านการเรียนรู้ที่ต้องการในระดับบุคคล

1050202 ออกแบบ วางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้

2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้(LearningPlan)
2.2กำหนดรายละเอียดรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ที่ตอบวัตถุประสงค์

1050203 ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา แนวทางการถ่ายทอดความรู้

3.1ศึกษารูปแบบ/กิจกรรมเพื่อการถ่ายโอนการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
3.2กำหนดรูปแบบ/กิจกรรมเพื่อการถ่ายโอนการเรียนรู้
3.3ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้
3.4กำหนดกรอบงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์
  2. ทักษะการติดต่อประสานงาน
  3. ทักษะบริหารจัดการ
  4. ทักษะการสื่อสาร
  5. ทักษะการรวบรวมข้อมูล
  6. ทักษะการสรุปผล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และนโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนาขององค์การ
  2. ความเข้าใจในเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร
  3. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเนื้อหาหลักสูตร
  4. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ 5. ความรู้เกี่ยวกับข้อดี/ข้อเสียของแต่ละรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้
  6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ Blended Learning
  7. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการสอน (Instructional System Design)
  8. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการถ่ายโอนการเรียนรู้
  9. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของบุคลากร (Learning Style)
  10. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหา (Content design & Development)
  11. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แผนการเรียนรู้ (Learning Plan) สำหรับพนักงานในแต่ละระดับ (ถ้ามี)
  2. ตัวอย่างกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม/หลักสูตรที่จะดำเนินการ (ถ้ามี)
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ 2. ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  กิจกรรมการเรียนรู้ หมายรวมถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกออกแบบและกำหนดขึ้นมาเพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะ และ/หรือ สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับพนักงานในแต่ละระดับ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน