หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการสรรหา

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถในการจัดลำดับความสำคัญ และวางแผนงานสรรหาพนักงานรวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งสรรหาพนักงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020201 จัดลำดับความสำคัญ และวางแผนกลยุทธ์การสรรหา (Sourcing Strategy)บุคลากร

1.1 วางแผนกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือก อาทิ ช่วงระยะเวลาสรรหาประเภทของเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับใช้ในงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1.2 วางแผนต้นทุนงานสรรหาคัดเลือก
1.3 สร้างกติกาหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคัดเลือก
1.4 ทบทวนและปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง(Job Specification)
1.5 จัดทำคู่มือพนักงาน

1020202 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งสรรหาบุคลากร (Networking)

2.1คัดเลือกเครือข่ายแหล่งรับสมัครงานที่เหมาะสมขององค์การ
2.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้การสนับสนุนแหล่งสรรหาเป้าหมาย อาทิ การให้สปอนเซอร์แก่สถาบันการศึกษา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ความสามารถในการพิจารณาคัดเลือกเครื่องมือและวิธีการสรรหาคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือก
  2. ความรู้เกี่ยวกับช่องทางรับสมัครงาน และความเหมาะสมของการเลือกใช้แหล่งรับสมัครงานตามกลุ่มงาน หรือกลุ่มเป้าหมาย
  3. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และรู้จักองค์การประกอบของคู่มือพนักงานที่ดี
  4. ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการทำงาน
  5. ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ และความต้องการได้รับการสนับสนุนของแหล่งสรรหาเป้าหมาย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ตัวอย่างแผนงานสรรหา คัดเลือก บุคลากร
  2. ตัวอย่างกติกา และเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ผลการสอบข้อเขียน 2. ผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบกับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วางแผนกลยุทธ์การสรรหา คัดเลือก อาทิ ช่วงระยะเวลาสรรหา ประเภทของเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับใช้ในงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร ครอบคลุม การแผนงานแสดง อัตราว่าง และผลการดำเนินการตามตามแผนแต่ละช่วงเวลา
  2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และให้การสนับสนุนแหล่งสรรหาเป้าหมาย อาทิ การให้สปอนเซอร์แก่สถาบันการศึกษา ครอบคลุม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดึ กับแหล่งสรรหาเป้าหมายในทุกรูปแบบที่เหมาะสมตามแต่ละลักษณะและความต้องการ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงรุก มิใช่ลักษณะการติดต่อเป็นรายครั้งเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
กำหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน