หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์องค์การ

ทบทวนครั้งที่

ไม่มี

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ความสามารถในการวิเคราะห์เป้าหมาย
กลยุทธ์องค์การ นโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit
Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010101 อธิบายแนวคิดและหลักการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล

1.1สามารถอธิบายแนวคิดหลักการบริหารจัดการองค์การ และทรัพยากรบุคคลความหมาย วัตถุประสงค์ ความต้องการของมนุษย์ ความแตกต่างของมนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอื่นการจูงใจ

1010102 วิเคราะห์เป้าหมาย กลยุทธ์องค์การ นโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน

2.1 สามารถอธิบายลักษณะธุรกิจที่องค์การดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป้าหมายกลยุทธ์องค์การ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ และนโยบายการบริหารองค์การ
2.2สามารถอธิบายระบบ เครื่องมือ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การที่มีอยู่ในปัจจุบันอัตรากำลัง การสรรหาว่าจ้าง ค่าตอบแทน ระบบสมรรถนะบุคลากร ฯลฯรวมถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบงานต่างๆ
2.3สามารถอธิบายโครงสร้างองค์การ หน่วยงาน ตำแหน่งงานและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหารและหน่วยงานทรัพยากรบุคคลฯลฯ

1010103 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การ

3.1สามารถอธิบายสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงโอกาส และข้อจำกัด เช่น คู่แข่งคู่ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์การ ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ
และนโยบายการบริหารองค์การ
  2. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความต้องการของมนุษย์
ความแตกต่างของมนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอื่น การจูงใจ
  3. ความรู้ความเข้าใจในระบบ
เครื่องมือ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  4. ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างองค์การ
หน่วยงาน ตำแหน่งงาน และกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหาร และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
  5. ความรู้
ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การ
และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงโอกาส และข้อจำกัด เช่น คู่แข่ง
คู่ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  1. ตัวอย่างวิสัยทัศน์
และแผนกลยุทธ์องค์การ โครงสร้างองค์การและหน่วยงาน บทบาทภาระหน้าที่
และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีในองค์การ
  2. ตัวอย่างโครงสร้างองค์การและหน่วยงาน
บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในองค์การ
  3. ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  ผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1.
ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ
และ/หรือ
   2.
ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กลยุทธ์องค์การ
หมายถึง ศาสตร์และศิลป์แห่งการวางแผนและดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
  2. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคล
กับกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์การ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์การ
และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มคุณค่า (Value Added) ให้กับองค์การ
และมีส่วนสำคัญในการผลักดันองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การอย่างยั่งยืน (Sustainable
Competitive Advantage)
  3. โครงสร้างและกลไก
หมายรวมถึงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมขององค์การ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเอง
รวมถึงกลไกการดำเนินงานต่างๆ เช่นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ
และคณะทำงานชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  4. ข้อมูลสภาพแวดล้อม
หมายถึง สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์การทั้งปัจจุบัน
และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป อันคาดคะเนได้ว่าจะกระทบต่อองค์การในอนาคต
  5. ยุทธศาสตร์องค์การ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธธุรกิจ วัฒนธรรมองค์การและค่านิยมหลัก เป็นต้น
  6. วิสัยทัศน์
หมายถึง ตำแหน่ง หรือภาพขององค์การที่ต้องการให้เป็น ในกรอบระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
  7. การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และ ภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
หมายถึง การประเมินศักยภาพองค์การ ในการตอบสนองจุดยืนทางยุทธศาสตร์
โดยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดขององค์การ
  8. Balance
Scorecards คือ การบริหารงานองค์การ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างรอบด้าน
หลากหลายมิติ สมดุล และเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน"
  9. โครงสร้างและกลไก
หมายรวมถึงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมขององค์การ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเอง รวมถึงกลไกการดำเนินงานต่างๆ
เช่นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ
และคณะทำงานชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน