หน่วยสมรรถนะ

สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-4-060ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

สื่อสาร

ทบทวนครั้งที่

ไม่มี

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถส่งผ่านข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิด
(Articulate
thought and idea) และความรู้สึก โดยการใช้การพูด การเขียน
และการแสดงออกด้วยอวัจนภาษา (Oral, written and non-verbal communication
skill) ในรูปแบบ และบริบทต่างๆ ที่หลากหลาย (In a variety of
forms and contexts) โดยสามารถถ่ายทอด และรับ ข้อมูล ความรู้
ความคิดเห็น และความรู้สึก ระหว่างผู้ส่ง
และผู้รับสารเกิดความเข้าใจครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถเลือกใช้ช่องทาง เครื่องมือ
และเทคนิคในการสื่อ (Utilize multiple media and technology) ให้กับผู้อื่นได้หลากหลายวัตถุประสงค์ (For range of purpose) เหมาะสมกับลักษณะและคุณสมบัติของผู้รับสาร อาทิ สื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูล
สื่อสารเพื่อการสอน และสื่อสารเพื่อกระตุ้น โน้มน้าวจูงใจ (Motivate and
persuade) ให้เปลี่ยนแปลงการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้นๆ สามารถประเมิน จัดลำดับ และตัดสินประสิทธิภาพ และผลกระทบที่เกิดจากการเลือกใช้สื่อ
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร (Know how to judge an effectiveness
of media a priori as well as assess their impact) ได้เป็นอย่างดี
ครอบคลุมถึงทักษะการสื่อสารภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบที่หลากหลาย
ทั้งในด้านภาษา และวัฒนธรรม (In diverse environment, including
multi lingual)ตลอดจนสามารถถอดรหัส ตีความเจตนา ค่านิยม
ทัศนคติในการรับ และส่งสารนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง (Decipher meaning,
including knowledge value attitude and intentions)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit
Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

2010501 วิเคราะห์ และวางแผนการสื่อสาร

1.1วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการสื่อสาร ประเภท เนื้อหา ขั้นตอนวิธีการ เวลา และภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย
1.2 จัดทำสื่อ ช่องทาง และเครื่องมือ

2010502 บริหารการสื่อสารและกลไกในการสื่อสาร

2.1ดำเนินการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายตามแผน
2.2บริหารกลไกการสื่อสาร ช่องทาง สื่อ และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ
2.3เก็บข้อมูล เปิดรับฟังความคิดเห็น และ Feedback วิเคราะห์และประเมินผลการสื่อสาร
2.4ทบทวน ปรับเปลี่ยน และพัฒนาแผนการสื่อสาร

2010503 สร้างความน่าเชื่อถือ

3.1สื่อสารเชิงรุก
3.2ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของข้อมูลต่างๆในองค์การอย่างสม่ำเสมอ
3.3 ตอบสนอง และชี้แจงต่อข้อสงสัย หรือปัญหาต่างๆจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างฉับไว

2010504 นำเสนอผลงาน

4.1นำเสนอผลงานต่อที่ประชุม

2010505 เลือกใช้สื่อ และช่องทางที่เหมาะสม

5.1เลือกใช้สื่อ และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสาร
  2. ทักษะการสื่อสารด้วยสื่อ
ช่องทาง และวิธีการต่างๆ
  3. ทักษะการเก็บ
วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการสื่อสาร
  4. ความฉับไวต่อสิ่งผิดปกติ
หรือปฏิกิริยาต่างๆ ของผู้รับสาร
  5. ทักษะการนำเสนอ
  6. ทักษะการจัดทำสื่อและเครื่องมือสื่อสาร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้ในการจัดทำสื่อ และเครื่องมือ
  2.
ความรู้ในกลไกและกระบวนการบริหารการสื่อสาร
  3.
ความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสาร
และแนวทางการประเมินผลกระทบ เพื่อปรับเปลี่ยนแผน
  4.
ความรู้เกี่ยวกับสร้างวิธีการสื่อสารเชิงรุก
และความเข้าใจเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนของความรู้สึกของผู้รับสารในการสื่อสาร
  5.
ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ขององค์การทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
  6.
ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการนำเสนอ
  7.
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสื่อสาร
ประเภทของสื่อ และข้อดีข้อเสีย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  ไม่มี
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  1.ผลการสอบข้อเขียน
  2.ผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย
ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1.
ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2.
ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ
ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การสื่อสารที่ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ภาษา
และวัฒนธรรม
  2. บริหารกลไกการสื่อสารที่คุ้มค่า
คล่องตัว รวดเร็ว และทั่วถึง
  3. แผนการสื่อสารที่มีรายละเอียดชัดเจน
นำไปปฏิบัติต่อได้
  4. ความเคลื่อนไหวของข้อมูลทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน