หน่วยสมรรถนะ

บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-4-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถสื่อสารนโยบายและแนวทาง/รูปแบบการเรียนรู้ และดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามแผนการเรียนรู้ที่และรวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาพนักงานอื่นๆ ตามที่ได้ออกแบบและกำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1050301 สื่อสารนโยบายและแนวทางหรือรูปแบบการเรียนรู้

1.1สื่อสารนโยบายการเรียนรู้ให้กับพนักงานได้รับทราบ
1.2สื่อสารแผนการเรียนรู้ให้กับพนักงานได้รับทราบ

1050302 ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามแผนที่ได้ออกแบบไว้

2.1ดำเนินการสรรหาและติดต่อวิทยากร/ผู้สอนที่ถ่ายทอดเนื้อหาได้ครบถ้วน ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2.2ดำเนินการจัดหาสถานที่ เพื่อการฝึกอบรม
2.3ดำเนินการจัดเตรียมสื่อ และอุปกรณ์การสอนเพื่อการฝึกอบรม

1050303 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาพนักงาน

3.1ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาพนักงาน
3.2ดำเนินการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหากรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการจัดกิจกรรมได้ทันเวลา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการถ่ายทอดและการสื่อสาร
  2. ทักษะการบริหารจัดการ
  3. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  4. ทักษะการติดต่อประสานงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้
  2. ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนโยบายและหลักการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
  4. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม"
  5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อ
  6. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ 7. ความรู้เกี่ยวกับข้อดี/ข้อเสียของแต่ละรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้
  8. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ Blended Learning

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ตัวอย่างแผนงาน (Past evidence) (ถ้ามี)
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ
  2. ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำ ไม่มี
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การบริหารการฝึกอบรม หมายถึง การดำเนินงานสรรหาและติดต่อวิทยากร สถานที่ อุปกรณ์ เอกสาร หรือเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และรวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรม
  2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพนักงาน หมายถึงการดำเนินการเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ส่งเสริมพฤติกรรมพนักงาน และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์การ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน