หน่วยสมรรถนะ

จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-4-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ และวิเคราะห์ผลการสำรวจฯและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ รวมถึงสามารถจัดทำระบบบริหารเงินเดือน และการขึ้นเงินเดือนกรณีต่างๆ และนำเสนอผู้บริหารได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030301 สำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ และการวิเคราะห์ผลการสำรวจค่าจ้าง

1.1สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ
1.2การวิเคราะห์ผลการสำรวจฯและการนำผลฯมาใช้ในการบริหารค่าตอบแทนขององค์การ

1030302 จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่

2.1จัดทำหรือทบทวนโครงสร้างเงินเดือน
2.2จัดทำอัตราแรกจ้างพนักงาน

1030303 จัดทำระบบบริหารเงินเดือน และการขึ้นเงินเดือนกรณีต่างๆ และนำเสนอผู้บริหาร

3.1จัดทำระบบบริหารเงินเดือน การขึ้นเงินเดือน
3.2จัดทำแนวทางการบริหารค่าตอบแทนสำหรับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการเลือกใช้รายงานผลการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ
  2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ 3. ทักษะการนำผลการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการมาใช้บริหารค่าตอบแทน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการและวิธีการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ และแนวทางการอ่านผลการสำรวจฯ
  2. ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและอัตราแรกจ้าง
  3. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารเงินเดือน สำหรับพนักงานที่มีความแตกต่างในผลงาน สมรรถนะ หรือศักยภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  แฟ้มประวัติการทำงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ หมายถึง การใช้ข้อมูลผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมกับการแข่งขัน และแย่งตัวบุคลากร ของกลุ่มองค์การที่เข้าร่วมการสำรวจฯ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจขององค์การ และจากสถาบันหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้หลักการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการที่มีหลักการ และมีความน่าเชื่อถือ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน