หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-4-029ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุง โดยต้องมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในวิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลการดำเนินงาน และปัญหา สามารถตัดสินใจ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่มีความซับซ้อน สรุปผลการซ่อมบำรุง และการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ วิเคราะห์สรุปงบประมาณในการจัดซื้อชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10608.01 ออกแบบจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

1)มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า/ความร้อน
2) มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดการปรับแก้ไขและการติดตั้งเครื่องมือวัด
3) มีความรู้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเครื่องมือซ่อมบำรุง
4) ตรวจสอบและประเมินความเสียหายของเครื่องจักรในระบบผลิตไฟฟ้า
5) ออกแบบจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
6) ประสานเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เจ้าของพื้นที่ในการเข้าซ่อมบำรุง
7) ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและซ่อมบำรุงตามแผน
8) ตรวจสอบและรายงานผลหลังการบำรุงรักษา

10608.02 บำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลา (Preventive maintenance: PM)

1)จัดทำแผนการบำรุงรักษา (ประจำโรงงาน)
2) ให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
3) ออกแบบและจัดทำแบบบันทึกการบำรุงรักษา
4) บำรุงรักษาเครื่องจักรตาม PM

10608.03 จัดทำแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์

1)อ่านและเข้าใจคู่มือการซ่อมบำรุง/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
2) จัดทำแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
3)ประสานเจ้าหน้าฝ่ายผลิตเจ้าของพื้นที่ในการเข้าปรับเปลี่ยน/ติดตั้งเครื่องจักร
4) จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุง

10608.04 จัดทำคู่มือปฏิบัติ (Procedure manual)

1)รวบรวมข้อมูลและจัดทำขอบเขตของกระบวนการปฏิบัติ
2) จัดทำคู่มือปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรครอบคลุมขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดเครื่องจักรในระบบ
3) ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ความต้องการด้านทักษะ
1. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเชิงช่าง
2. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงวิศวกรรมศาสตร์หรือเชิงเทคนิค
3. มีทักษะในการวิเคราะห์ใช้ตรรกะ และเหตุผลในการระบุจุดแข็ง และจุดอ่อน และสรุปแนวทางการแก้ปัญหา
4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน
ความต้องการด้านความรู้
1. มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตพลังงานความร้อน และไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ
2. มีความรู้ด้านสมบัติทางเครื่องกล การอ่านแบบหรือด้านไฟฟ้าเชิงลึก
3. มีความรู้ด้านการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) เทอร์โมไดนามิคส์ (Thermodynamics) และกลศาสตร์ของไหล (Fluid mechanics) เป็นต้น
4. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการผลิต เครื่องมือวิเคราะห์ทางกล
5. มีความรู้การปฏิบัติขั้นพื้นฐานและขั้นสูงด้าน เครื่องจักรและอุปกรณ์
6. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ
3. แฟ้มสะสมงาน
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุง หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการสอบข้อเขียน
4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
คำแนะนำในการประเมิน
1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้
2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน
1. สอบปรนัย
2. สอบสัมภาษณ์
3. สอบสถานการณ์จำลอง
4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

ผู้ดำเนินการด้านวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุง
สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ปฏิบัติในส่วนพื้นที่ที่รับผิดชอบ และจะดำเนินการ วิเคราะห์
และแก้ไชปัญหา และวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดังนี้


1. มีความรู้เรื่องเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า/ความร้อน หมายถึง การมีความรู้ในอาชีพที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าหรือความร้อน
2. ขอบเขตของกระบวนการปฏิบัติ หมายถึง การกำหนดขอบเขตการใช้งานตั้งค่าเครื่องจักร
3. ประสานเจ้าหน้าฝ่ายผลิตในการเข้าซ่อมบำรุงเครื่องจักร หมายถึง การประสานแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อเข้าซ่อมบำรุงเครื่องจักรโดยอาจจะต้องหยุดระบบหรือปรับเปลี่ยนโหมดสายการผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน

2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้

3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า