หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้า โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการควบคุมระบบการสั่งจ่ายไฟฟ้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดทำรายงานประจำวัน การติดตามสถานะระบบจ่ายไฟฟ้า และมีทักษะในการประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10502.01 ควบคุมระบบการสั่งจ่ายไฟฟ้า ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

1)มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า
2) มีความรู้เกี่ยวกับระบบสั่งจ่ายไฟฟ้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์
3) สามารถอ่านและใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4) ควบคุมระบบการสั่งจ่ายไฟฟ้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์
5) ตรวจสอบการทำงานของระบบสั่งจ่ายไฟฟ้า
6) บันทึกค่าการสั่งจ่ายไฟฟ้า
7) รายงานผลการสั่งจ่ายไฟฟ้า

10502.02 ติดตามสถานะของระบบจ่ายไฟฟ้า

1)บันทึกผลการเริ่มส่งจ่ายไฟฟ้า และค่าวัดในระบบคอมพิวเตอร์
2) ตรวจสอบค่าไอเสียที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้า
3) ติดตามสถานะ ความสม่ำเสมอ ความถี่สัญญาณของระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
4)รายงานปริมาณเชื้อเพลิงที่เข้าสู่ระบบผลิตไฟฟ้าให้สมดุลกับการสั่งจ่ายไฟฟ้า

10502.03 ประสานงานเจ้าหน้าที่ภาคสนาม วิศวกร ในการแจ้งคำสั่งในการเดินระบบผลิตไฟฟ้า

1)ประสานงานเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อเตรียมพร้อมระบบผลิตไฟฟ้า
2) บันทึกการเริ่มเดินระบบผลิตไฟฟ้า
3) ควบคุมสั่งการเดินเครื่องระบบผลิตไฟฟ้า
4) ปฏิบัติตามคำสั่งการเดินระบบไฟฟ้า

10502.04 จัดทำรายงานประจำวัน (Daily report) ในการเชื่อมระบบไฟฟ้า

1)จัดทำรายงานประจำวัน
2) บันทึกค่าวัดที่เกี่ยวข้องในการผลิตไฟฟ้า
3) บันทึกสถิติค่าไอเสียที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้า
4) รายงานผลการดำเนินงานประจำวัน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ความต้องการด้านทักษะ
1. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การใช้วิทยุสื่อสาร
2. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงวิศวกรรมศาสตร์หรือเชิงเทคนิค
3. มีทักษะในการวิเคราะห์ใช้ตรรกะและเหตุผลในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนและสรุปแนวทางการแก้ปัญหา
4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน
5. มีความรู้ในการใช้ระบบควบคุมผ่านระบบโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ หรือการใช้งานในระบบ SCADA
ความต้องการด้านความรู้
1. มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและหม้อไอน้ำ
2. มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเครื่องยนต์ก๊าซ หรือกังหันก๊าซ
3. มีความรู้ด้านสมบัติทางด้านการผลิตไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง
4. มีความรู้การปฏิบัติขั้นพื้นฐานและขั้นสูงด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
5. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ
3. แฟ้มสะสมงาน
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งจ่ายไฟฟ้าหรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการสอบข้อเขียน
4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
คำแนะนำในการประเมิน
1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติการควบคุมการส่งจ่ายไฟฟ้าโดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้
2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน
1. สอบปรนัย
2. สอบสัมภาษณ์
3. สอบสถานการณ์จำลอง
4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

ผู้ดำเนินการด้านควบคุมการส่งจ่ายไฟฟ้า จะต้องมีความรู้ระบบการสั่งจ่ายไฟฟ้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์อ่านและเข้าใจคู่มือปฏิบัติ ดังนี้
1. ควบคุมระบบสั่งจ่ายไฟฟ้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง การปฏิบัติงานในห้องควบคุม (Control room) ที่สั่งการผ่านระบบคอมพิวเตอร์
2. ติดตามสถานะ ความสม่ำเสมอของระบบจ่ายไฟฟ้า หมายถึง การตรวจติดตาม (Monitor) ผ่านหน้าจอระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแสดงภาพของระบบผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ
3. ค่าวัดในระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ค่ามาตรวัดต่าง ๆ ที่ต่อเชื่อมกับระบบผลิตไฟฟ้า เช่น อุณหภูมิ ความดันไอน้ำหรือก๊าซ อัตราไหลของไอน้ำหรือก๊าซ ค่าระดับน้ำในหม้อไอน้ำ ค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้า กำลังผลิตเป็นเมกกะวัตต์ เป็นต้น
4. ค่าไอเสีย หมายถึง ค่าวัดปริมาณไอเสียที่เกิดขึ้นภายหลังกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้น และถูกปล่อยออกสู่ปล่องไอเสีย ได้แก่ ปริมาณองค์ประกอบออกไซด์ของคาร์บอน ปริมาณองค์ประกอบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ปริมาณองค์ประกอบของก๊าซไนโตรเจน จัดทำเป็นสถิติเพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน

2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้

3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมเครื่องจักรของระบบผลิตไฟฟ้า
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาในกระบวนการผลิตไฟฟ้า