หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตความร้อน

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตความร้อน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตความร้อน โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อน สามารถตรวจสอบและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำบันทึก/รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของระบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 2. กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 3. ประกาศกรมภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 4. พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 6. กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศและเสียง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10408.01 ดูแลเครื่องจักรในระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

1)มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในระบบการผลิตความร้อน
2) สามารถอ่าน/ใช้คู่มือการดูแลเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี
3) ดูแลเครื่องจักรในระบบการผลิตความร้อนให้มีประสิทธิภาพเสมอ
4)ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในระบบการผลิตความร้อนให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย
5) ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงกรณีระบบขัดข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

10408.02 ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น

1)จัดเตรียมการตรวจสอบระบบการผลิตความร้อน
2) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้มีความปลอดภัย
3) ตรวจสอบสภาพสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4) วิเคราะห์ปัญหาจากการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อน
5) บันทึกปัญหาจากการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อน

10408.03 จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

1)จัดทำแผนการตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
2) บันทึกผลการตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
3) รายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบความผิดปกติเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเผาไหม้ 2. มีทักษะทางวิศวกรรมและสามารถซ่อมบำรุงเบื้องต้น 3. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาจากการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ 4. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงเทคนิค 5. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณีที่เครื่องจักรเกิดเหตุผิดปกติ 6. มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 7. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการเผาไหม้จากเชื้อเพลิง/วัตถุดิบ เพื่อผลิตความร้อน 2. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านไฟฟ้า/เครื่องจักรกลเบื้องต้น 3. มีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมของระบบผลิตความร้อน 4. มีความรู้เรื่องกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 5. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตโดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้ดำเนินงานด้านการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตความร้อน จะต้องวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อน สามารถตรวจสอบและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำบันทึก/รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของระบบได้ 1. เครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อน หมายถึง กังหันก๊าซ (Gas turbine) และกังหันไอน้ำ (Steam turbine) 2. ความปลอดภัย (Safety) ของระบบผลิตความร้อน หมายถึง ความปลอดภัยตามกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 3. การตรวจสอบระบบการผลิตความร้อน หมายถึง การตรวจสอบการรั่วไหลบริเวณ ข้อต่อ หน้าแปลนต่าง ๆ หอดูดซึมและอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันสูง เป็นต้น 4. การซ่อมบำรุงระบบเบื้องต้น หมายถึง การแก้ไข ซ่อมแซม กรณีเกิดเหตุขัดข้อง เพื่อให้ระบบ/เครื่องจักรและส่วนประกอบ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  1. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดูแลและควบคุมระบบลำเลียงเถ้า
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหากระบวนการผลิตความร้อน