หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการวางแผน และควบคุมระบบลำเลียงวัตถุดิบ โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการ การวางแผนและควบคุมระบบลำเลียงวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวบรวมปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดทำแผนป้องกันในการดำเนินงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554
2. กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554
3. ประกาศกรมภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10403.01 วางแผนการบริหารจัดการด้านการลำเลียงวัตถุดิบ

1)มีความรู้ในการบริหารจัดการวัตถุดิบ
2) มีความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงวัตถุดิบ
3) มีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรลำเลียงวัตถุดิบ
4) วางแผนการบริหารจัดการด้านการลำเลียงวัตถุดิบ

10403.02 ควบคุมระบบลำเลียงวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ

1)มีความรู้เกี่ยวกับระบบลำเลียงวัตถุดิบ
2) มีความรู้ในการควบคุมระบบลำเลียงวัตถุดิบ
3)ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมระบบลำเลียงวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ

10403.03 ควบคุมการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานฝ่ายลำเลียงวัตถุดิบ

1)จัดทำแผนการปฏิบัติงานในฝ่ายลำเลียงวัตถุดิบ
2) ควบคุมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. และกฎกระทรวง
3)ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ/ด้านเทคนิคและความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

10403.04 ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของระบบ

1)ทบทวนข้อมูลการดำเนินงานของระบบ
2) รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมระบบลำเลียงวัตถุดิบ
3)วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทำงานของระบบและผู้ปฏิบัติงาน
4) จัดทำแผนป้องกันความเสี่ยง
5) จดบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ระบบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ความต้องการด้านทักษะ
1. มีทักษะในการวางแผนการลำเลียงวัตถุดิบ
2. มีทักษะในบริหารจัดการเชื้อเพลิงสู่ระบบลำเลียง
3. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงเทคนิค
4. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน
ความต้องการด้านความรู้
1. มีความรู้ด้านจัดทำแผนการทำงาน แผนการบริหาร และควบคุมระบบลำเลียงวัตถุดิบ
2. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านไฟฟ้า/เครื่องจักรกลเบื้องต้น สามารถซ่อมบำรุงเบื้องต้น
3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด้านการขนส่ง
4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ
3. แฟ้มสะสมงาน
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบ หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการสอบข้อเขียน
4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
คำแนะนำในการประเมิน
1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบโดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้
2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน
1. สอบปรนัย
2. สอบสัมภาษณ์
3. สอบสถานการณ์จำลอง
4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

ผู้ดำเนินงานด้านการวางแผน
และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบ
รวมถึงการรวบรวมปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดทำแผนป้องกันในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ


1. การวางแผนการบริหาร หมายถึง การจัดการลำเลียงวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อป้อนสู่ระบบผลิตความร้อน
2. ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตความร้อน ความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ การขนส่ง ปริมาณวัตถุดิบ และคุณภาพของวัตถุดิบ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน

2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้

3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการลำเลียงวัตถุดิบ
วางแผน และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบ