หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการลำเลียงวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-GEN-3-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการลำเลียงวัตถุดิบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตความร้อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการควบคุมการลำเลียงวัตถุดิบ โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการควบคุมเครื่องจักรลำเลียงวัตถุดิบ มีความสามารถคัดเลือกและเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมตามแผนการเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้ถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10402.01 ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรลำเลียงวัตถุดิบ

1)มีความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงวัตถุดิบ
2) มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรลำเลียงวัตถุดิบ
3) ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรลำเลียงวัตถุดิบ
4) ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรลำเลียงวัตถุดิบ
5) แก้ไขปัญหาเครื่องจักรลำเลียงและซ่อมบำรุงเบื้องต้น
6) ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการลำเลียงวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิตความร้อน

10402.02 เก็บตัวอย่างส่วนผสมเพื่อส่งวิเคราะห์

1)เก็บตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อส่งวิเคราะห์
2) เก็บรักษาสภาพตัวอย่างระหว่างส่งวิเคราะห์
3) นำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
4) บันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการควบคุมเครื่องจักรและระบบสายพานลำเลียง 2. มีทักษะทางวิศวกรรมและสามารถซ่อมบำรุงเบื้องต้น 3. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาจากการทำงานของเครื่องจักรเบื้องต้น 4. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงเทคนิค 5. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณีที่เครื่องจักรเกิดเหตุผิดปกติ 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ระหว่างฝ่ายหรือแผนกที่ทำงานหรือต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ด้านเครื่องจักรและระบบลำเลียงวัตถุดิบ 2. มีความรู้ด้านสมบัติทางเคมีและชีวภาพของเชื้อเพลิง 3. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านไฟฟ้าและเครื่องจักรกลเบื้องต้น 4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด้านการขนส่ง 5. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 3. แฟ้มสะสมงาน หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการลำเลียงเชื้อเพลิง หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสอบข้อเขียน 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ คำแนะนำในการประเมิน 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการลำเลียงเชื้อเพลิงโดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้ 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง o ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง o วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง o ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน 1. สอบปรนัย 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบสถานการณ์จำลอง 4. สอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้ดำเนินงานด้านการควบคุมการลำเลียงวัตถุดิบ จะต้องมีความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรและระบบลำเลียงวัตถุดิบ สามารถคัดเลือก เก็บตัวอย่าง รักษาตัวอย่าง และส่งตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ได้ถูกต้อง 1. การลำเลียงวัตถุดิบ หมายถึง การลำเลียงวัตถุดิบแต่ละชนิดเข้าสู่ระบบผลิตความร้อน 2. เครื่องจักรลำเลียงวัตถุดิบ หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ลำเลียงวัตถุดิบเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ประกอบด้วยเครื่องจักร/มอเตอร์ส่งกำลัง ลูกกลิ้ง และสายพานลำเลียง เป็นต้น 3. การซ่อมบำรุงระบบเบื้องต้น หมายถึง การแก้ไข ซ่อมแซม กรณีเกิดเหตุขัดข้อง เพื่อให้ระบบ/เครื่องจักรและส่วนประกอบ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดูแลการผสมวัตถุดิบ
วางแผน และควบคุม ระบบลำเลียงวัตถุดิบ