หน่วยสมรรถนะ

อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-EME-4-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง และอนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อน(Heater)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

11051 อนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง

1. ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่างได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่างได้อย่างครบถ้วน
3.กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของระบบแสงสว่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

11052 อนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อน (Heater)

1. ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อนได้อย่างครบถ้วน
3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อนมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง
  2. ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อน (Heater)
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ประเภทและหลักการทำงานของระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ทำความร้อน (Heater)
  2. การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ทำความร้อน (Heater)
  3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ทำความร้อน (Heater)
  4. การอนุรักษ์พลังงานของระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ทำความร้อน (Heater)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน
  2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง
   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อน (Heater) (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. อนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง โดยทราบชนิดและอุปกรณ์ในระบบแสงสว่าง ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง ทราบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง และทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานของระบบแสงสว่าง
  2. อนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อน โดยทราบประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ทำ ความร้อน ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อน ทราบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อน และทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A.

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการพลังงาน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า