หน่วยสมรรถนะ

อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

GPW-EME-4-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) อนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม และอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

11041 อนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

1.ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน
3. กำหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

11042 อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump)

1. ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว(Pump)ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว(Pump)ได้อย่างครบถ้วน
3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว(Pump)มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

11043 อนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม

1. ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลมได้อย่างครบถ้วน
3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของระบบพัดลมมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

11044 อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ

1. ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศได้อย่างครบถ้วน
3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
  2. ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว
  3. ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ
  4. ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ประเภทและหลักการทำงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบของเหลว ระบบพัดลมระบบเครื่องอัดอากาศ
  2. การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบของเหลว ระบบพัดลมระบบเครื่องอัดอากาศ
  3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบของเหลว ระบบพัดลมระบบเครื่องอัดอากาศ
  4. การอนุรักษ์พลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบของเหลว ระบบพัดลมระบบเครื่องอัดอากาศ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการจัดการพลังงาน
  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน
  2. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว
  3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ
  4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. อนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทราบประเภทและหลักการทำงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทราบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
   2. อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว โดยทราบประเภทและหลักการทำงานของระบบเครื่องสูบของเหลว ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว ทราบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว และทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump)
  3. อนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม โดยทราบประเภทและหลักการทำงานของระบบพัดลม ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลม ทราบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลม และทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานของระบบพัดลม
  4. อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ โดยทราบประเภทและหลักการทำงานของระบบเครื่องอัดอากาศ ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศ ทราบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศ และทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A.

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการพลังงาน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า