หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมงานการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-5-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมงานการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ISCO รหัส 2132 นักส่งเสริมการเกษตร

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบกระบวนการ ส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบ สำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ สามารถจัดการกระบวนการ ส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบ สำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 2132 ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110501 ตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.อธิบายกระบวนการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมการผลิตผักและผลไม้ให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพตามที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.ประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมการผลิตผักและผลไม้ให้ได้ตามข้อกำหนดทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพตามที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0110502 จัดการกระบวนการส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้ให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพตามที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องตามหลักการของการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GoodAgricultural Practice; GAP)
2.ควบคุมกระบวนการส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้ให้ได้ตามระบบมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ดูแลงบประมาณการดำเนินการส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้ให้ได้ตามระบบมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0110503 แก้ไขปัญหากระบวนการส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการผลิตวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของตลาดได้ถูกต้องตามหลักความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี
2.แก้ไขปัญหาในการผลิตวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของตลาดได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับโรค พืชการดูแลบำรุงรักษาผลผลิตทางการเกษตรได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเทคโนโลยีของการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP)
4. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรค พืช การดูแลบำรุงรักษาผลผลิตทางการเกษตรได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเทคโนโลยีและปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้ให้ได้มาตรฐาน 2. ทักษะการควบคุมดูแลกระบวนการส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้ 3. ทักษะการดูแลงบประมาณการดำเนินโครงการ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบของการแปรรูปผักและผลไม้ เช่น เมล็ดพันธุ์ ระบบน้ำ ปุ๋ย และ สารปราบศัตรูพืช 2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ ยาป้องกันและรักษาโรค สารปราบศัตรูพืช 3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูป และวิธีการป้องกันการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงแหล่งผลิตแบบเคมีที่อยู่ข้างเคียง 4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดแยก การทำความสะอาด รวมถึงการเก็บรักษาผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูป 5. ความรู้เกี่ยวกับโรคของพืชและการดูแลบำรุงรักษาผลผลิต พืชผักและผลไม้ ตามหลักวิชาการของการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ การจัดการกระบวนการส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และการแก้ไขปัญหา
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมการผลิตผักและผลไม้ ประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมการผลิตผักและผลไม้ ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้ตามขั้นตอนการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) แก้ไขปัญหาของกระบวนการส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบ สำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ความสามารถจัดการกระบวนการส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และการแก้ไขปัญหา รวมถึงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบในพื้นที่รับผิดชอบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการตรวจสอบกระบวนการ ส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบ สำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการจัดการกระบวนการ ส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบ สำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการแก้ไขปัญหากระบวนการส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนงานการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้